Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Korona: Råd og retningslinjer

Sist oppdatert:  22.09.2021.

Her finner du oppdatert informasjon i forbindelse med korona. Denne siden oppdateres fortløpende. Ta vare på hverandre!

Koronainformasjon

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig forsøker vi å legge til rette for en normal studie- og arbeidshverdag for våre ansatte og studenter.

Gjeldende tiltak:
 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta i undervisningen eller oppholde seg på campus.
 • Hold minst 1 meters avstand, bruk munnbind når det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Unngå større samlinger og sosiale sammenkomster/arrangement
 • Hygienetiltak som gjennom hele pandemien (forsterket renhold, hånd/hostehygiene, ikke møte på campus ved sykdom)

Varsling av smitte:
Ved påvist smitte skal det varsles til høyskolen umiddelbart. Ansatte varsler til sin personalleder. Studenter varsler direkte til rektor på tlf 99245975 eller e-post ebsk@dmmh.no, alternativt prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Stai Brønstad på tlf 95773941 eller på e-post esb@dmmh.no

Informasjonskanaler:
Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

For studenter

Dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand skal det brukes munnbind. Det er presisert at dette også gjelder studiesteder. Munnbind vil bli lagt frem i resepsjonen.


Spørsmål ang. smitte eller karantene


Les mer på Ofte stilte spørsmål
Student og korona, Sit har laget en samleside med koronarelatert informasjon aktuelt for deg som Trondheimsstudent.

Studentenes koronatelefon: Mange kan kjenne på bekymring og uro i forbindelse med pandemien. Sit har en tjeneste som de har kalt Studentenes koronatelefon. Hit kan du ringe dersom du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.


Vaksinering - Dose 2 av vaksine mot Covid-19


Alle våre registrerte studenter som ikke har hjemstedsadresse i Trondheim skal ha mottatt sms fra kommunen med tilbud om å bestille time til dose 2 nå.

Vaksinesjefen i Trondheim kommune minner om at "...det skal gå minst seks uker mellom dosene, og at en ikke får bestilt time tidligere enn det." Kommunen legger ut nye timer dag for dag. Oppfordringen til studenter som har fått sms, men ikke får bestilt time er følgende:
"- De må bare prøve igjen og igjen, og følge med på hvor lang tid det har gått siden første dose. ..."

Aktuelle nettsider
https://dmmh.no/hva-skjer/koronaviruset-oppdaterte-rad-og-retningslinjer
https://www.trondheim.kommune.no/korona/

(Dose 1: FHI opplyser at det pr. 18.08.21 er raskest å få dose 1 i den kommunen man har hjemstedsadresse.)


Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning


Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder for studieåret 2021/2022. Det er dette studieåret krav om 60 % tilstedeværelse på undervisning.Praksis vil bli gjennomført som planlagt.

Praksis er en viktig del av barnehagelærerstudiet, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsetter omfanget til minst 100 dager.

I midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19, gis utdanningsinstitusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer. Så langt det er forsvarlig skal det legges til rette for at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

I forbindelse med praksis høsten 2021 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Ved eventuelt fravær over 20 % vurderer praksiskontoret sammen med student, praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis eller om hele praksisperioden må tas på nytt. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.

Tilgang til campus

Campus er åpent for studenter. Smittevernreglene må følges og alle må forholde seg til de oppslag og instrukser som blir gitt.

Hvilken undervisning som blir fysisk vil være avhengig av gjeldende restriksjoner og læringsutbytte som skal oppnås. Det er viktig å delta enten det er digital eller fysisk undervisning. For at utbytte skal bli best mulig, både for deg selv og dine medstudenter, er det svært viktig at alle møter opp til fysisk undervisning så fremt det er mulig. Dette gjelder for alle studieprogram, inklusive deltid og samlingsbaserte emner (master, etter- og videreutdanning), i Trondheim og Kristiansund. 

DMMH legger stor vekt på å ha gode smitteverntiltak og rutiner. Vi ønsker alle å unngå smitte og gjøre det vi kan for at campus kan holdes åpen for ansatte og studenter. Ingen smitte har skjedd på campus og det skal vi sammen sørge for skal fortsette. Det understrekes at dersom det er vanskelig å holde god nok avstand skal munnbind brukes. Dere anbefales alltid å ta munnbind med til campus og til fysisk undervisning.


Biblioteket er åpent.

Det åpnes stadig for nye tilganger til digitale ressurser. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser. Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

 

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker).

Eksamen For høstsemesteret 2021 gjelder følgende:
 • Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
 • Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom)
Masteroppgaven
 • Muntlig høring for de som leverer høsten 2021 vil gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

For ansatte

Nye regler og anbefalinger fra Trondheim kommune gjelder til 21. september 2021:
 • Sterk anbefaling om hjemmekontor dersom ansatte må bruke kollektivtransport til jobben og så fremt det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
 • Dersom det ikke er mulig å holde 1 meters avstand skal det brukes munnbind – det er presisert at dette også gjelder studiesteder. Munnbind vil bli lagt frem i resepsjonen.
For øvrig gjelder følgende retningslinjer
 • Smitteverntiltakene må ivaretas av den enkelte, både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og tilstrekkelig avstand.

 • Ved symptomer på luftveisinfeksjoner skal man ikke oppsøke arbeidsplassen.

 • Varslingsrutinene for fravær fra campus følges på vanlig måte.

 • De generelle reglene for bruk av hjemmekontor gjelder (Intranett: Personalhåndbok -> Arbeidstid og fravær):

  • For administrativt ansatte kan hjemmekontor praktiseres etter søknad og innvilges dersom tjenesten tillater det.
  • Vitenskapelige ansatte kan dersom faglige grunner tilsier det, ha hjemmekontor i inntil 3 sammenhengende dager uten søknad i løpet av en uke. Dette kan ikke etableres som en fast ordning over tid. En må være tilgjengelig på mail og telefon.
 • Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr. Renholdsavdelingen prioriterer renhold av flater som berøres av flere.

 • Ved samling til lunsj må en opprettholde god avstand mellom plassene. Lunsjen må utsettes eller tas en annen plass, dersom ikke god avstand mellom hver enkelt kan opprettholdes.

 • Møter kan gjennomføres på campus så lenge avstand mellom deltakerne kan holdes. Møter gjennomføres digitalt dersom det ikke finnes egnede lokaler.

 • I aktiviteter hvor det er vanskelig å opprettholde 1 meters avstand, oppfordres det til å bruke munnbind

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/

Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Melde fra om smitte

Dersom du har fått påvist smitte skal du umiddelbart varsle til høyskolen.
Dette er viktig for å ha oversikt og for å kunne vurdere justering av tiltak.

Studenter som får påvist smitte skal varsle direkte til rektor Else Berit Skagen på e-post eller tlf. 99245975, alternativt prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Stai Brønstad på e-post eller tlf 95773941.

Ansatte skal varsle til sin personalleder.

Nyttige sider

FHIs definisjon av nærkontakt, på denne nettsiden kan du bl.a. lese mer om hvordan Folkehelseinstituttet definerer begrepet nærkontakt.
FHIs oppfølging av nærkontakter, på denne nettsiden kan du bl.a. lese mer om Folkehelseinstituttets råd for oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering.

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.
Publisert: 08.02.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter