Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nettverkskonferanse Net Afrika, April 2016

Net Afrika, (Nettverk for førskole-/barnehagelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika) ble startet av DMMH i 1999. Dette er den 13. konferansen i nettverkets regi.
Nettverket består av skoler og førskolelærerutdanninger fra Tanzania, Zambia, Mozambik, Swaziland, Botswana, Namibia og Norge. Formålet med nettverket er å være med å bygge opp gode utdanningstilbud for førskole-/barnehagelærere i land i det sørlige Afrika, og på den måten være med å gi barn en god start i livet.

Net Afrika konferanse 1 copy

DMMH var representert på konferansen med internasjonal koordinator Anne Sine van Marion, førsteamanuensis Sunniva Hovde og høgskolelektor Gjertrud Stordal.I år fant konferansen sted i Namibia.

Konferansens hovedtema var «Early Childhood Development and Education: Survival, Innovation, Social Competence and Global Citizenship». I tillegg til faglige diskusjoner, møter og presentasjoner ble det arrangert en to dagers lang workshop om nettverkets utvikling og framtid. 

Fokuset lå også på betydningen av å styrke og forbedre tilgjengelighet innen barnehagesektoren, oppslutning og tilgang på plasser og på arbeidet med å styrke kvaliteten på tilbudet til barn under skolepliktig alder. 

Oppslutningen om Early Childhood Development and Education (ECDE) i medlemslandene er økende, men svært variabel. Mens kun 7 % av barna i Mozambique har et dagtilbud å gå til, er tilsvarende tall i Kenya noe over 50 %. Det er særlig utsatte barn som har lav tilgang, som foreldreløse barn, barn som lever i fattigdom, jenter, barna av etniske og språklige minoriteter, barn med særskilte behov og barn i rurale områder. 

Betydningen av å arbeide for å overkomme barrierer, utvikle ideer og kreative framgangsmåter for å fremme og styrke oppslutningen om ECDE ble løftet fram på konferansen, samt behovet for å utvikle en mer holistisk orientert ECDE, der barns mange ulike kompetanser blir anerkjent og inkludert i arbeidet. 

Forholdene rundt barn med særskilte behov ble fremhevet i flere av presentasjonene, og særlig hvordan negative holdninger i befolkningen hindrer disse barna i å delta i ECDE og i samfunnet forøvrig. Arbeidet med å lokalisere disse barna og skape en forståelse for deres situasjon løftes fram som svært viktig, og å skape en kultur i barnehagene for mangfold og forskjellighet som beveger seg bortenfor ren toleranse og aksept til reell inkludering og fellesskap. 

Innimellom de faglige framleggene, var det også satt av tid til at hver enkelt institusjon fikk presenterte sitt arbeide.

Samtlige deltagere vektlegger betydningen av nettverket, både for dem selv som fagpersoner og for medlemsinstitusjonene, og som en arena for å utvikle kompetanse innen EDCE-feltet, erfaringsdeling og arbeidet med å styrke Early Childhood i sine respektive land.
 
- Det er ingen tvil om at engasjementet for barna er stort, og at nettverket betyr mye som støtte og ramme omkring oppbygging av den kompetanse som kreves for å skape et godt barnehage-tilbud med kvalifiserte og kompetente barnehagelærere i sørlige og østlige Afrika. Det er en svært viktig og verdifull oppgave, og vi på DMMH kan være stolte over at vi er med på å støtte dette arbeidet, sier Gjertrud Stordahl som har rapportert fra konferansen. 

Les mer om Net Afrika
 
Net Afrika konferanse 2 copy
Publisert: 04.05.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter