Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny bok: Perspektiver på barndommens historie

Professor Tora Korsvold ved DMMH har utgitt en ny bok om barn og barndom.
Tora Korsvold Foto 2015

Å skrive om barndommens historie er både en kompleks, mangetydig og utfordrende oppgave. I dagens samfunn med store og raske endringer er et historisk perspektiv mer aktuelt enn noensinne. Nasjonale og globale utfordringer krever kunnskap, innsikt og refleksjon om hvordan barndommen endrer seg. Bare noen temaer får likevel plass i boka, som barns hverdag i barnehage og skole, barns rettigheter, eller barn på flukt.

I boka legger forfatteren vekt på at samfunnet har blitt mer kulturelt og sosialt sammensatt, og at det i dag rommer et stort mangfold, men også flere motsetninger og paradokser som følge av endringer som har funnet sted. Boka starter med introduksjonen Å vokse opp i vår tid. Her tematiseres nettopp motsetninger og paradokser, det sammensatte og motsetningsfylte bildet av hvordan den historiske utviklingen av velferdsstaten har gått, tolkes og forstås.  

Korsvold vektlegger mangfold i framstillingen av barndom, uten at det letes etter en fellesnevner. Målet har heller vært å tegne et bredt og komplekst bilde av fortidens mangetydighet og forskjellighet i barndommens utforming og i barns liv. Her løftes barn som aktører løftes fram.

Forfatteren er professor i førskolepedagogikk på DMMH, og professor II ved Universitetet i Agder. 

Perspektiver på barndommens historie
 
Perspektiver på barndommens historie
Korsvold, Tora 
Fagbokforlaget 2016
ISBN-NR:  978-82-450-1663-5
Publisert: 21.04.2016
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter