Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny doktorgrad om barns empati og utestenging i barnehagen

Lek er en viktig dimensjon i barns liv, og den frie leken har en sentral plass i norske barnehager. Men, det å bli utestengt fra andres lek oppleves sårt og vondt, og noe barnehagebarn frykter, viser en ny doktorgradsavhandling.
-  Frihet til å leke innebærer ikke nødvendigvis fri tilgang til den sosiale leken, forteller Kari Nergaard fra DMMH. I barns lek forhandles det om roller, innhold og materialer, i tillegg til de sosiale aspektene som ligger i aksept og deltakelse. Tilhørighet er dermed ikke gitt.

kari-2
Foto: privat. Kari Nergaard fra DMMH disputerte nylig med avhandlingen: "Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk- fenomenologisk studie."

Nergaard finner at det å bli utestengt fra lek oppleves sårt og vondt for barna, som får negative tanker om seg selv og sin egen sosiale verdi.

- Det er vanskelig for barn å sette ord på såre følelser og  sosiale emosjoner som for barn i stor grad er kroppslige, sier forskeren. -  Det er derfor viktig at barnehagepersonalet imøtekommer barns ulike følelsesuttrykk, og er bevisste på at sosial atferd er kontekstuell.

Barnehagen har et ansvar
 - Å fremme barns empati fremheves som en viktig faktor for å forebygge både utestenging fra lek og andre former for mobbing. Her har barnehagen et ansvar, mener Nergaard.  

- Kunnskap om barns empati og lekens betydning for barn, og voksnes holdninger og egen rolle i barns lek er avgjørende. En lekorientert pedagogikk bidrar i seg selv ikke nødvendigvis til å fremme barns empati. Personalets involvering i barns lek er en viktig forutsetning, som veiledere i lekens sosiale forhandlinger og for å støtte barn i å forstå egne og andres følelser og opplevelse, fastslår hun.

- Den sosiale, kroppslige leken er en viktig forutsetning for barns empati, en unik arena for både å uttrykke følelser, og å gi å motta empati gjennom lekens emosjonelle kommunikasjonsform. 

Roser samarbeid med NTNU
Nergaard er ansatt ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. DMMH har pr. i dag ikke et eget phd.program, og Nergaard disputerte ved Institutt for læringsvitenskap ved NTNU. Det ble en spesiell prosess der prøveforelesningen "Nasjonale og internasjonale perspektiver på barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv. Utfordringer og refleksjoner" ble avlagt på Zoom 13. mars, mens selve disputasen ble flyttet til 27. april. Også den måtte holdes digitalt, som den første i DMMHs historie. 

- Det var en spesiell opplevelse, med opponentene som satt så langt unna, forteller Nergaard. Hun roser NTNU for å ha klart å bevare høytideligheten i seremonien, og med godt tilrettelagt teknisk utstyr. Hun har erfart et veldig godt samarbeid mellom de to utdanningsinstitusjonene gjennom hele doktorgradsløpet, 

Komiteen som bedømte avhandlingen var:  
  • Professor Ingrid Lund, Universitetet i Agder
  • Professor emerita Solveig Hägglund, Karlstads universitet
  • Førsteamanuensis Kris Kalkman, NTNU

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Anne Berit Emstad, NTNU. Medveileder har vært professor Ellen Beate Hansen Sandseter, DMMH.

Artiklene i avhandlingen kan leses her: 

Publisert: 28.04.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter