Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny doktorgrad om lekemiljøet i barnehagen

Doktorgraden var en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet EnCompetence - Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Prosjektet har hatt som mål å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling av barnehagers fysiske miljø.

ole-johan-phd-2
- Små endringer i det fysiske miljøet kan få stor betydning for barns lek og hverdag i barnehagen, sier førsteamanuensis Ole Johan Sando ved DMMH. Han har nylig tatt en doktorgrad gjennom prosjektet EnCompetence.

Det fysiske miljøet påvirker barns lek

- Det overordnede målet har vært å se på hvordan det fysiske miljøet i barnehagen påvirker barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå, forteller Sando.

Sammen med barnehagelærere i 8 barnehager har de i prosjektet observert barnas lek, og hvordan endringer i det fysiske miljøet i barnehagen kan fremme leken.

- Det viktigste funnet i prosjektet er knyttet til betydningen av lek for barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå og hvordan det fysiske miljøet påvirker barns lek, sier han.

- Resultater tyder på at et rikt fysisk miljø med mange muligheter legger til rette for variert lek som igjen bidrar til barns helse gjennom økt trivsel og fysisk aktivitet.

Å være i naturområder er positivt for barns trivsel

Resultatene fra studien viser at det det fysiske miljøet er sterkere knyttet til barns fysiske aktivitetsnivå enn deres trivsel.

- I utemiljøet er barna mest fysisk aktive på stier og i åpne områder. Faste lekeapparater ble i liten grad funnet å fremme fysisk aktivitet og det kan se ut som slike installasjoner fort blir kjedelige for barna.

Selv om det fysiske miljøet var tettest koblet til barns fysiske aktivitetsnivå, var det også forskjeller i hvor høy trivsel barna opplevde på ulike steder i miljøet.

- Barna viste tegn til å ha noe høyere trivsel i naturområder sammenliknet med andre steder i uteområdet, sier Sando.

Dette kan tyde på at natur er en viktig kvalitet i barnehagers uteområder som tilbyr barna ro, skjerming og varierte lekmuligheter, som fremmer barns trivsel.

Lagde egne tumlerom

Sando klar på at utformingen av det fysiske miljøet har stor betydning for barns lek, trivsel og fysiske aktivitet. I tett samarbeid med barnehagene som deltok i prosjektet ble det blant annet etablert tumlerom i 5 barnehager, rom der det er tilrettelagt for fysisk aktivitet.

- Vi så at barna var fysisk aktive i arealer tilrettelagt for kroppslig lek i innemiljøet og at barna også opplevde høyere trivsel når de var fysisk aktive i innemiljøet. Etableringen av tumlerom førte til mer kroppslig lek i innemiljøet, og tyder på at små endringer i det fysiske miljøet kan få stor betydning for barns lek.

Det fysiske miljøet og det sosiale miljøet er avhengig av hverandre

Mot slutten av prosjektet var det et annet viktig funn som pekte seg ut.

-  Det fysiske miljøet og det sosiale miljøet henger tett sammen. Barna tar i bruk mulighetene i det fysiske miljøet sammen med andre barn og de inspirerer hverandre. De voksne i barnehagen påvirker også hvordan barna bruker det fysiske miljøet. Dette skjer blant annet gjennom hvilke aktiviteter de selv deltar i, hvilke former for lek det oppfordres til og hva som forbys. En gjennomtenkt løsning hvor det er både er muligheter for rolige og aktive former for lek er positivt.

Man kan dra nytte av veldesignet fysisk miljø på veldig mange måter, fortsetter han.

- Det er viktig både for barna og for de ansatte i barnehagen. Barnehagelæreren får mye hjelp i et rikt og variert miljø, som legger til rette for variert lek, sosialt samspill og vennskap. 

4 delstudier

Avhandlingen består av 4 delstudier, publisert i 4 artikler.

  • Den første artikkelen så på hvordan ulike steder og materialer i uterommet henger sammen med barns trivsel og fysiske aktivitet.
  • Den andre så på hvilke rom i innemiljøet som henger sammen med trivsel og fysisk aktivitet
  • I den tredje artikkelen undersøkte Sando effekten av tumlerommene
  • Den siste handler om observasjoner det barn har et høyt aktivitetsnivå og høy trivsel samtidig, og hvordan barna tar i bruk mulighetene i miljøet i slike situasjoner

Funnene fra prosjektet kan ha betydning for hvordan man utformer barnehager. Det har vært veldig mye interesse for prosjektet, som har utarbeidet en nettressurs for design, prosjektering og utvikling av det fysiske miljøet i barnehagen. Det er også skrevet en bok fra prosjektet. "Barnehagens fysiske inne- og utemiljø", Sandseter og Storli 2020.

EnCompetence er et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, OsloMet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Enerhaugen arkitekter, Asplan Viak, Espira, Læringsverkstedet og Trondheim Kommune og finansiert av Norsk Forskningsråd. Det blir avsluttet i desember 2021.

Publisert: 14.04.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter