Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Seksjon for fysisk aktivitet og helse

Vi er alle svært glade i å snakke om faget vårt, så ta gjerne kontakt om du vil slå av en prat.
Seksjon for fysisk aktivitet og helse
I rammeplanens fagområde "kropp, bevegelse, mat og helse" står det at barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Rammeplanens beskrivelser legges til grunn for hvordan studentene ved DMMH skal erfare og tilegne seg kunnskap om sammenhengen mellom barns fysiske aktivitet og helse.

Regelmessig og variert fysisk aktivitet gir en rekke helsefordeler og er avgjørende for at barn skal oppnå normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter. Å legge til rette for at barn kjenner mestring og glede ved å bruke kroppen, vil kunne føre til at fysisk aktivitet blir en viktig vane gjennom livet. Her ved DMMH ønsker vi å gi studentene kunnskap og ferdighet til å skape bevegelsesglede hos barn. 

Undervisning i fysisk aktivitet på DMMH

Fagets plass i barnehagelærerutdanningen ved bachelorstudiet her ved DMMH er studiepoengfestet til henholdsvis 8-10 studiepoeng. 

Vi underviser, i tillegg til hovedmodellen, på MF med vekt på flerkulturell forståelse, KF med vekt på kunst, kultur og kreativitet, NF med vekt på natur og friluftsliv, BLU-Led med vekt på ledelse; (deltidsutdanning i Kristiansund) og på fordypningen Barndom, helse og livsmestring. Vi har også hovedansvar for Masteremnene FMU: Fysisk-motorisk utvikling og MB-MIL: Barnehagens fysiske og psykososiale miljø. 

Undervisningen er variert og består både av teoretiske og praktiske økter. Vi vektlegger undervisning hvor studentene er aktive og undersøkende og settes i stand til å reflektere over egen praksis.

En viktig del av profesjonskompetansen er å forstå barns utvikling og å kunne bruke dette til å inspirere og motivere barn. Kunnskapsområdet skal gjøre studenten i stand til å legge til rette for allsidige naturopplevelser og bevegelseslek for barn i ulike miljø. Kunnskapsområdet skal også legge vekt på verdien av å lære om å ferdes i naturen til alle årstider, for at studenten skal bli trygg i naturen, bli en bevisst rollemodell og se og mestre de mulighetene som ligger i pedagogisk arbeid utendørs.

Utdanningen vil ivareta hvordan en kan få til gode møter mellom ulike kulturer. Studenten skal kjenne til folkehelseutfordringer og kunne bidra til at barns helse blir godt ivaretatt. Videre omfatter kunnskapsområdet hvordan barn gjennom eksperimentering, undring og lek i ulike miljø kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen, slik at de får et godt utgangspunkt for være bidragsyter til bærekraftig utvikling. En viktig del av profesjonskompetansen omfatter å kunne observere, analysere og forstå barns utvikling og kroppslige lekekultur hos barn, og å bruke dette til å inspirere og motivere barn.

Kort oppsummert er temaene:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Friluftsliv, naturopplevelse og bevegelsesglede
 • Barns undring, utforsking og risikofylte lek i ulike miljø 
Seksjonen har per dags dato 12 ansatte. Fra venstre: Ellen Beate H. Sandseter, Ole Johan Sando, Anne Holla Sivertsen, Børge Moe, Anne Berg, Katrine Bjørgen, Rune Storli, Olav Bjarne Lysklett og Trond Løge Hagen. Lise Storli og Karin Kippe var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Aktuell forskning

Barn er sanselige og kroppslige i sin væremåte, og dette danner utgangspunkt for utforskning, undring, samtale, utvikling, lek og læring. Sosiale relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne i barnehagen, henger blant annet sammen med lek, utforskning og bevegelsesmessige erfaringer. Akkurat nå er vår forskning knyttet til følgende tema:

 • EnCompetence: Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institution’s indoor- and outdoor environments
 • ViRMa: Virtual Risk Management- exploring the effects of childhood risk experiences through innovative methods  
 • Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen 
 • 5-6 åringers kunnskap om helse og miljø 
 • Hvordan det pedagogiske miljøet i barnehagen kan bidra til at alle barn daglig får være mye i fysisk aktivitet. 
 • Evaluering av effekten av aktivitetsvideoer har for barns fysiske aktivitet i barnehagen.
 • Evaluering av ulike undervisningsformer.
 • Bærekraft, miljø og sosial bærekraft.
 • Fysiske aktivitet, trivsel og helse. 
 • Lek og læring i ulike fysiske miljø. 
 • Naturbarnehager.
 • Læringsmiljø i barnehagen gjennom ReKom.


 


Publisert: 16.06.2022 09:52
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter