Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Seksjon for religion, livssyn og etikk (RLE)

Noen tror på Allah, andre på Gud og Jesus, noen tror at det nok er noe mellom himmel og jord, og noen tror ikke på noe som helst som ikke vitenskapen kan forklare.
Seksjon for religion, livssyn og etikk (RLE)
Noen mener at moral handler om å følge bud og forskrifter som ens religion foreskriver, andre mener at vi må tenke sjøl når vi står overfor etiske valg, andre igjen tenker ikke så mye på noe av dette, men bare gjør som de hittil har gjort enten det er av gammel vane eller slik de er oppdratt.

Det er slike ting seksjon for religion, livssyn og etikk (RLE) tar opp med studentene i undervisningen for at de skal bli dyktige barnehagelærere når de møter dette livsynsmangfoldet i barna og foreldrehjemmene, og i møte med framtidige kolleger.  

I et samfunn der mangfoldet øker, er den kompetansen som RLE vil gi studenten mer viktig enn noen gang. Hvordan takler man uenigheter i barnehagehverdagen som har sin årsak i ulik kultur, livssyn og religion? Dette handler på en side om det vi kaller profesjonsetikk, altså hvordan barnehagelæreren forholder seg til barna, foreldrene og kollegene. Når skal man «stå i det» med sine egne synspunkter og forankring når det kolliderer med andres synspunkter og ståsted, og når skal man finne kompromisser? Når skal man tale og når skal man lytte? Skal man lykkes i slike balanseganger må man også ha kunnskap om det andre står for eller har som bakgrunn. Det er mange fag som gir bidrag til slik kunnskap som barnehagelæreren trenger. RLE-seksjonen har hovedansvaret for det som gjelder livssyns- og religionskunnskap.

RLE i barnehagen
RLE gir viktige bidrag til mange forhold ved det å drive en barnehag. Forskriften Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver starter i kapittel 1 med å beskrive barnehagens verdigrunnlag, et tema som knytter både an mot etikk og livssyns- og religionskunnskap. I kapittel 3 tar rammeplanen opp RLE-tema som omsorg, danning, vennskap og fellesskap. I kapitlet om barnehagens fagområder er det området «Etikk, religion og filosofi» som RLE-faget særskilt skal dyktiggjøre studentene til. Der står det at barnehagens verdigrunnlag skal få oppmerksomhet og at barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og de religionenes høytider som er representert i barnegruppa. Fagområdet i barnehagen skal også bidra til at barna skal kunne undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål, en oppgave mange barnehageansatte synes er vanskelig, av ulike årsaker. Nettopp derfor er RLE i barnehagelærerutdanningen viktig.

Undervisningen i RLE på DMMH
RLE-seksjonen er et av fagene i kunnskapsområdet «Samfunn, religion, livssyn og etikk» (SRLE). Dette kunnskapsområdet har alle variantene av bachelor barnehagelærer. I profilen Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er RLE-faget tungt inne alle tre årene, som nettopp er en profil som gir særskilt kunnskap for et samfunn der mangfoldet øker. I tillegg er vi særskilt inne i fordypningen Barn og livsmestring i 3. klasse. På grunn av den ofte breie faglige bakgrunnen mange av de ansatte på seksjonen har, benyttes vi også til å undervise i enkeltemner på master- og videreutdanningene ved DMMH.

De ansatte på RLE-seksjonen består for tiden av tre høgskolelektorer (Sølvi Ann Fætten, Ine Bratsvedal (seksjonsleder) og Marie Glasø Glein), en førsteamanuensis (Therese Bjørnaas) og en professor (Svein Sando).

Forskning og utvikling
I et samarbeid med samfunnsfagseksjonen utgav vi i 2022 boka Broer og speil – Fortellinger i barnehagen – et samfunnsvitenskapelig og religionsfaglig perspektiv. Ine er involvert i et prosjekt sammen med matematikkseksjonen (se den) om bruk av studentaktiv undervisning (flipped classroom). Sølvi Ann jobber med en undersøkelse av barneserien My little pony med tanke på livssynsinnholdet. Therese undersøker innvandrerforeldres holdning til norsk barnehage. Svein skriver i lærebøker om vitenskapsteori og vitenskapshistore, og har et mer langsiktig prosjekt om forskningsetikken i doktorgrader med barnehage som tema.
Publisert: 11.11.2022 10:59
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter