Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi feirer internasjonalt samarbeid

Konferansen Early Childhood Education and Care in the 21. st. century. What`s next? 
Den internasjonale konferansen ble avhold på onsdag den 19. oktober, og åpnet med en flott velkomsttale av rektor Else Berit Skagen (se vedlegg). Gjennom 4 foredrag fikk tilhørerne høre om forholdene rundt tidlig barndom og de utfordringer sektoren står i i ulike deler av verden:

Ms. Kerry-Lee Schneider og Dr. Amanda Lee fra DMMH’s partner STADIO school of Education i Durban, Sør-Afrika, trakk historiske linjer tilbake til landets fortid med apartheid-regime og raseskille-politikk.  En stor andel barn var ekskludert fra å ta del i førskolepedagogiske tilbud, og satsning på de yngste barna har fram til nå hatt lav prioritert. 1. april i år representerer imidlertid en milepæl, da myndighetene gjennomførte en strukturendring som gir håp om en politisk satsning på ECCE for alle barn. Det gjenstår fortsatt å se konsekvensene av denne endringen, og foredragsholderne er særlig opptatt av om det satsningen følges opp med midler og prioritering av utdanning av kvalifisert personale. 

Førstelektor Marit Heldal ved DMMH satte fokus på de alvorlige konsekvensene av krig, naturkatastrofer og fattigdom. Migrasjon og folkevandring er globale fenomener som stadig øker og som også preger barnehagene nasjonalt og internasjonalt. Heldal har gjennom sitt engasjement i flyktningeleiren Pipka under flyktningkrisen i 2017 utviklet barnehagen Mikros Donias (lille verden), i samarbeid med sine kollegaer i Hellas. I sitt foredrag gav Heldal rike perspektiver på hvordan barnehager kan bidra til sosial bærekraft gjennom å fremme en pedagogikk for inkludering, lek, natur og med barnas behov i sentrum. 

Professor Tim Rohrmann ved DMMH’s samarbeidspartner HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim holdt et innlegg der han tok opp sentrale sider ved utviklingen av ECEC i Tyskland. Stor økning av andel barn under tre år, økende andre barn med innvandrerbakgrunn og barn med annet morsmål enn tysk, samt erfaringer fra pandemien er endringer som i stor grad påvirker barnehagene. Samtidig er utdanningsnivået på de ansatte i barnehagene lavt; med en viss andel utdannet innen sosialt arbeid og kun 2 % av de ansatte med utdanning innen ECEC. Rohrmann vektlegger at en økt satsning på kvalifisert personale med mangfoldig bakgrunn er en nødvendighet om Tysklands barnehager skal lykkes med utfordringene.  

Lektor Emerita Herdis Toft ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Odense, avrundet konferansen med å løfte fram utviklingen i Danmark, med særlig vekt på lekens betydning i barnehagepedagogisk arbeid med barn. Toft uttrykker bekymring for at leken skyves til side til fordel for andre aktiviteter, og frykter at synet på lek i økende grad instrumentaliseres. I sitt foredrag la Toft særlig vekt på lekens verdi som en estetisk og demokratisk arena for barn, og minner oss alle på at lekens særlig betydning og grunnleggende verdi må fastholdes i utvikling av barnehagesektoren framover. 

I tillegg til de 4 foredragsholderne fikk vi høre fra i alt 8 spennende internasjonale forskningsprosjekt gjennomført av ansatte fra DMMH i samarbeid med sine internasjonale partnere. Alt i alt ble det en svært spennende og lærerik dag der DMMH’s internasjonale samarbeid ble presentert, feiret og satt på agendaen. 
 

Welcome speech by rector Else Berit SkagenBildene er hentet fra Marit Heldals foredrag: The importance of ECEC in refugee camps. Experiences from Mikros Dounias, Lesvos

The importance of ECEC in refugee camps E xperiencec from Mikros Dounias, Lesvos
Publisert: 27.10.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter