Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vi ønsker den nye lovendringen velkommen!

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven fra 1. januar 2021, og den nye mobbeloven er en av dem.
Av Kari Nergaard
 

Denne loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag, og forplikter barnehagene til systematisk arbeid for å forebygge mobbing, utestengning og krenkelser. 

I korte trekk går endringene ut på at barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging fra lek og krenkelser, barn imellom og av voksne. En forpliktelse som innebærer at alle som jobber i barnehagen skal følge med og gripe inn når mobbing og annen uønsket atferd skjer barn imellom. Videre, skal det forebyggende arbeidet forsterkes gjennom aktivitetsplikt, tiltak og rutiner, som skal dokumenteres skriftlig gjennom barnehagenes internkontrollsystemer, og følges opp av barnehagenes tilsynsmyndigheter. En aktivitetsplikt med delplikter som tilsvarer delpliktene etter opplæringsloven § 9 A-4, og som nå skal sikre barnehagebarns rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med andre ord, en lovendring som skal bidra til å skape en bedre barnehage og styrke barns rettssikkerhet!

Barnehagen skal ha gode rutiner for å følge med, og være tilstede for barna. Når barn, eller foreldre, forteller om opplevelser eller hendelser som kan være mobbing, skal barnehagen ha rutiner for å undersøke og følge opp. En lovendring som fremhever betydningen av personalets tilstedeværelse i barns lek og samspill, og en forpliktelse til å lytte til barn og ta deres opplevelse på alvor. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser og mobbing, men også at barn opplever seg betydningsfulle og inkludert i fellesskapet, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse. 

Mobbing er et sosialt komplekst fenomen som kan defineres og forstås på ulike måter, og det som voksne ikke nødvendigvis vil kategoriseres som mobbing, kan likevel oppleves som mobbing av barn. Den nye lovendringen tydeliggjør at det ikke er nødvendig å bevise at et barn har blitt mobbet eller ikke har det bra, men at plikten til å undersøke betyr at barnehagen skal undersøke barnets opplevelse. Dette er utgangspunktet for å sette inn de riktige tiltakene, for at barn skal få et trygt og godt barnehagemiljø.

Forebygging av mobbing, utestenging og krenkelser fordrer systematiske og kunnskapsbaserte tiltak og rutiner; i arbeidet rettet mot enkeltbarn, barnegruppa, og sosiale relasjoner barn imellom, og mellom barn og voksne. Et forebyggende arbeid som betinger pedagogisk arbeid med og i leken og en helhetlig tilnærming til barns læring og danning. Et helhetlig og verdimessig arbeid som også fordrer bevisstgjøring av voksnes rolle og betydning for barns sosiale relasjoner og samhandling, og økt kunnskap om hvordan mobbing og andre negative sosiale fenomener utarter seg i barnehagen. Et trygt og godt barnehagemiljø, med aksept og toleranse for barns egenart og anerkjennelse av mangfold er noe som må skapes av de voksne. 

Her på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, og med visjonen; Til Barns beste! - tar vi derfor vel imot denne lovendringen, og er allerede i gang med å styrke barnehagelæreres kompetanse om mobbing gjennom barnehagelærerutdanningen og kompetanseutvikling i barnehagefeltet.

 Kari Nergaard er førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH.
Kari Nergaard er førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH. Hun disputerte i 2020 med doktoravhandlingen "Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill", ved Institutt for læringsvitenskap ved NTNU.


Publisert: 18.01.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter