Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Virtuell utveksling for barnehagelærerstudentene

Når DMMH-studentene ikke kan reise ut i verden får verden komme til Trondheim.
Om lag 20 studenter på Internasjonal fordypning skulle nå vært spredt rundt i verden. Koronapandemien har stengt mulighetene for fysisk utveksling, men ansvarlige for fordypningen, Gjertrud Stordal og Marianne Schram, har utviklet et virtuelt tilbud. 

- Vi kontaktet utdanningsinstitusjonene som skulle sende studenter hit neste vår, og tilbød dem å delta i et digitalt utvekslingsopplegg, forteller Stordal.

Målet med utvekslingen er at studentene skal utvikle interkulturell kompetanse i Early Childhood Education and Care, digital kompetanse, samt kommunikasjons- og språklig kompetanse som kan nyttiggjøres i barnehagefeltet.

- I løpet av 3 møter skal studentene blant annet bli kjent med hverandre, bli kjent med hverdagen i barnehagen i de ulike landene og diskutere likheter og forskjeller. Ut i fra dette skal de lage en ukesplan for barnehagen i begge landene. Den skal inkluderer digital aktivitet, musikk og kunst, inne- og uteaktiviteter, læring og lek og hverdagsrutiner basert på barnas behov.

Høyskolelektor Marianne Schram og førstelektor Gjertrud Stordal er ansvarlig for 3. årsstudentene som har valgt internasjonal fordypning ved DMMH.
Høyskolelektor Marianne Schram og førstelektor Gjertrud Stordal er ansvarlig for 3. års-studentene som har valgt internasjonal fordypning ved DMMH. 

Stordal og Schram snakker varmt om fordelene med internasjonal utveksling.

-  Studentene lærer av å møte andre mennesker og oppleve andre måter å gjøre ting på, sier Stordal. - Å møte andre kan rokke med mye en tar for gitt og føre til refleksjoner over egen praksis. 

Schram utdyper:

- Vi ønsker at studentene skal utvikle en kulturell selvbevissthet. Etterhvert begynner de å reflektere rundt hvorfor de tenker som de gjør, og hvorfor de tenker annerledes enn i andre land. Dette er grunnleggende ting i barnehagelærerutdanningen,  

Det ligger en utfordring i all utveksling, sier Stordal. - Studentene må omdanne erfaringene sine til kunnskap, ferdigheter og forståelse som de kan anvende i sitt daglige barnehagevirke. Det kommer ikke av seg selv. 

- Vi mener vi har veldig mye å lære av barnehager og barnehagestudenter i andre land, sier Schram. Hun trekker frem hvordan sør-afrikanske barnehager jobber med bærekraft og skolehager, og Tyskland som har fokus på barns medvirkning. Et viktig poeng er også at selv om ikke alle barnehager er "gode", sett med norske øyne, er de likevel gode praksisplasser hvis de får studentene til å tenke.

- Utfordringen med opplegget blir å sørge for at det blir mer enn en happening, at de virkelig får kjenne på forskjellene ved å møte studenter som tenker annerledes. Og så må de komme forbi det punktet der alle er enige, sier de to lærerne som ønsker diskusjoner framfor koseprat.

Utvekslingen er i gang, med studenter fra Tyskland, Irland, Spania, Sør-Afrika, Frankrike og Belgia i tillegg til høgskolens egne. Og studentene har allerede gjort seg noen erfaringer. For eksempel sitter noen av studentene de møter med maske, og uten å se munnen er det ikke alltid like lett å oppfatte hva de sier. Å være den som ikke forstår er en verdifulll erfaring for en barnehagelærer.  

Den virtuelle utvekslingen avsluttes med en digital, internasjonal studentkonferanse der de ulike gruppene presenterer sine arbeider for hverandre og for lærerne sine.  
Publisert: 03.11.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter