Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Periodiske evalueringer

Periodiske evaluering av studieprogrammer er en sentral del i kvalitetsutviklingen ved DMMH. Eksternes blikk på utdanningene sikrer at høgskolens studietilbud holder høy kvalitet og er faglig oppdaterte og relevante.

Til FoRsiden AV kvalitetsportalen
Om komiteen
DMMH oppnevner en ekstern evalueringskomite for gjennomføring av periodiske evalueringer av studieprogrammer. Evalueringskomiteen skal minimum ha følgende sammensetning:
 - 2 eksternt faglige representanter, fortrinnsvis med topp- eller førstestillingskompetanse, fra en
sammenlignbar skandinavisk eller norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon. En av de eksternt
faglige representantene leder arbeidet og ivaretar sekretærfunksjonen.
 - 2 representanter fra det profesjons- eller samfunnsområdet som studietilbudet inngår i.
 - 2 nåværende studenter fra studieprogrammet

En representanten fra høgskolens administrasjon ivaretar rollen som koordinator for evalueringsarbeidet, og vil hjelpe komiteen i sitt arbeid.

Høgskolen har utarbeidet en rulleringsplan for periodiske evalueringer, og under følger oversikt over de som gjennomføres de neste to årene, samt alle gjennomførte periodiske evalueringer:

Studieåret 2023/24 er det planlagt evaluering av følgende programmer:

- Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, campus Kristiansund (BLULED)
- Master i barnehagekunnskap (MBK)
- Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (MSP)
- Master i barnekultur og kunstpedagogikk (MKP)

STUDIEÅRET 2024/25 ER DET PLANLAGT EVALUERING AV FØLGENDE PROGRAMMER:

- Barnehagepedagogikk del 1 og 2 (BHGPED)
- Universitets- og høyskolepedagogikk del 1 og 2 (UHPED)
- Barns språkutvikling og språklæring (BSS)
- Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen (FMU)
- Pedagogisk ledelse og læring i barnehagen (PLL)
- Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager, Trondheim (STYRER)
- Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (VPB)

STUDIEÅRET 2025/26 ER DET PLANLAGT EVALUERING AV FØLGENDE PROGRAMMER:

- Barnehagelærerutdanning, heltid, Trondheim (BLUHO)
- Barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk (BLUKF)
- Barnehagelærer med vekt på natur- og friluftsliv (BLUNF)
- Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse (BLUMF)

Dersom du har spørsmål om fremtidige periodiske evalueringer eller ønsker å få tilsendt rulleringsplanen i sin helhet, ta kontakt med kvalitet@dmmh.no

Studieåret 2022/23 Ble følgende programmer evaluert:

- Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid (BLUDEL)
- Master i barnehageledelse (MBL)

Når evalueringene er gjennomført er disse offentlig tilgjengelige. Ta kontakt med oss på kvalitet@dmmh.no å få evalueringer tilsendt.