Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Retningslinjer, veiledere og maler

Evalueringer er viktige kilder til informasjon for å iverksette tiltak som kan styrke utdanningskvaliteten. Gjennom en rekke evalueringer gir studentene og ansatte kontinuerlig tilbakemeldinger som både fagmiljø og ledelse benytter i videre utvikling av kvaliteten i studietilbudene.


Rapportering ivaretar behovet for dokumentasjon i kvalitetsarbeidet, og danner grunnlag for utvikling av utdanningskvaliteten. Høgskolens rapporteringslinje går fra emnenivået via programnivået til utdanningsutvalget, og til slutt fra rektor til høgskolestyret.

Til FORSIDEN AV kvalitetsportalen
Etter at et emne er gjennomført skal emneansvarlig utarbeide en emnerapport. Denne skal bygge på
tilbakemeldinger fra referansegrupper i emnet, i tillegg til emneevalueringer og tilbakemeldinger fra
ekstern sensur og eventuell tilsynssensur. Kvalitetsforbedrende tiltak skal utarbeides med tydelig frist
og ansvar, og kvalitetssløyfene skal lukkes gjennom oppfølging i påfølgende emnerapporter. Alle
emner kvalitetssikres årlig via arbeidsflyten i Emweb.

Mal for emnerapport  
Mal for emnerapport - praksisemner
Veileder for referansegruppeordningen 
Mal for rapportskjema for ekstern sensur (sensorrapport) 
Retningslinjer for tilsynssensur
Rulleringsplan emneundersøkelser og tilsynssensur

Studieprogramleder skal hvert år levere en studieprogramrapport til Utdanningsutvalget, som er
basert på emnerapporter og ulike nøkkeltall, og som beskriver utviklingen av utdanningskvaliteten i
studieprogrammet. Kvalitetsforbedrende tiltak skal utarbeides med tydelig frist og ansvar, og
kvalitetssløyfene skal lukkes gjennom oppfølging i påfølgende programrapporter. Alle studieplaner
kvalitetssikres årlig via arbeidsflyten i Emweb, og hvert 4. – 6. år gjennom periodiske
programevalueringer.

Mal for programrapport 
Retningslinje for periodisk evaluering av studieprogram 
MAL For periodisk evaluering av studieprogram 
Retningslinjer for emneplan og studieplan ved DMMH 

Utdanningsutvalget skal utarbeide høyskolens årlige kvalitetsrapport på vegne av rektor. Kvalitetsforbedrende tiltak skal utarbeides med tydelig frist og ansvar, og kvalitetssløyfene skal lukkes gjennom oppfølging i påfølgende årsrapporter. Rektor godkjenner kvalitetsrapporten før denne sendes styret. Høgskolens kvalitetsrapport inngår som en del av grunnlaget for utarbeidelse av høgskolens prioriteringer påfølgende år, og som en del av høgskolens årsrapport til Kunnskapsdepartementet.

Høgskolens kvalitetsrapport inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. I tillegg inngår råd fra RSA, drøftinger i Utdanningsutvalget, drøftinger i ledergruppen, drøftinger i styret og periodiske program- og porteføljeevalueringer. Rektor fremmer sak om studieportefølje og planlagt studentopptak til styret årlig.

Retningslinjer for studieporteføljestyring ved DMMH 
Veileder for søknad om akkreditering av studieprogrammer ved DMMH