Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Roller i kvalitetsarbeidet

Det er mange roller i kvalitetsarbeidet og arbeidet ledes og følges opp av Utdanningsutvalget ved DMMH. Under følger en overordnet beskrivelse av de ulike rollene, samt en oversikt over råd og utvalg som bidrar inn i kvalitetsarbeidet.

For nærmere beskrivelse av studentenes rolle - se siden om studentmedvirkning.

Til FORSIDeN AV kvalitetsportalen

Ledelse og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten ved høgskolen. Styret fastsetter de overordnede strategier, behandler aktuelle saker på overordnet nivå og blir informert om status. Høgskolestyret får hvert år fremlagt kvalitetsrapport fra rektor og vedtar tiltak. Høgskolestyret vedtar høgskolens studieportefølje.  Ved indikasjon på sviktende kvalitet kan styret på eget grunnlag initiere særskilte evalueringer av fagmiljø og studietilbud.

Rektor har overordnet ansvar for utdanningskvaliteten ved høgskolen, og for at høgskolen har et tilfredsstillende kvalitetssystem. Rektor legger fram høgskolens kvalitetsrapport for høgskolestyret, og saker som omfatter utvikling av høgskolens studieportefølje.

Prorektor for utdanning har ansvar for kvaliteten i utdanningene, er operativ leder for høgskolens systematiske kvalitetsarbeid, og er leder for Utdanningsutvalget.

Prorektor for FoU har ansvaret for kvalitetssikring av FoU-virksomheten knyttet til alle DMMHs studietilbud. (Internasjonalisering).

Studiesjef har ansvar for at studieadministrativt arbeid på institusjonelt nivå utføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, i tillegg til ansvar for rapportering av studentrelaterte data til myndighetene og i tråd med kvalitetssystemet.

Administrasjonssjef er HMS-ansvarlig for institusjonen, og er ansvarlig for at informasjon om det fysiske, digitale og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet som samles inn gjennom kvalitetsarbeidet, følges opp. Administrasjonssjefen er ansattrepresentant og saksbehandler i Læringsmiljøutvalget (LMU), og har ansvar for å påse at det årlig utarbeides en rapport som omhandler alle aspekt ved læringsmiljøet fra LMU som sendes styret.

Instituttleder skal sørge for at fagmiljøene har tilstrekkelig kapasitet og forsyner emnene og studieprogram med undervisning av god faglig kvalitet og relevans. Instituttleder har særlig ansvar for å legge til rette for god faglig utvikling blant de vitenskapelig ansatte og skal fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte.

Studieprogramleder har overordnet ansvar for kvaliteten og kvalitetsarbeidet på det enkelte studieprogram. Studieprogramleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammet, og leder programråd. Studieprogramleder skriver studieprogramrapport. Studieleder BLU ivaretar oppgaven som studieprogramleder for alle heltidsprogrammene på bachelor barnehagelærerutdanning. Studieprogramleder rapporterer til prorektor utdanning.

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av emnet. Emneansvarlig skal påse at lærings- og vurderingsaktivitetene samsvarer med og er relevante for å oppnå læringsutbyttene. Emnet skal evalueres i samarbeid med studentene. Emneansvarlig skal utarbeide emnerapport, og skal lede og dokumentere arbeidet når emnet revideres. Praksisansvarlig er emneansvarlig for praksisemner i barnehagelærerutdanningen. Emneansvarlig for emner som inneholder praksis på øvrige studietilbud skal samarbeide med praksisansvarlig. Emneansvarlig rapporterer til studieprogramleder. For emner som ikke er en del av et studieprogram rapporterer emneansvarlig til prorektor utdanning.

Klassestyrer har ansvaret for at saker som rapporteres inn gjennom klasseteammøter tas videre til emneansvarlig (for videre behandling i emnemøter og programråd). Klassestyrerfunksjonen brukes kun på bachelor barnehagelærerutdanning. Klassestyrer rapporterer til emneansvarlig.

Faglærer skal legge til rette for læringsaktiviter som bidrar til at læringsutbyttene i emner oppnås. Faglærer skal ha oppmerksomhet mot at det faktiske læringsutbyttet er i tråd med det forventede læringsutbytte, og bidra til god gjennomføring av vurderingsordningene. Faglærer skal holde seg faglig oppdatert og delta i relevante nettverk, samt bidra til å evaluere og utvikle emner sammen med emneansvarlig.

Kvalitetsrådgiver er sekretær for Utdanningsutvalget og skal ha en proaktiv rolle for å drift og sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av kvalitetssystemet. Kvalitetsrådgiveren er en aktiv støttespiller knyttet til utarbeidelse og gjennomføringer evalueringer og rapportskriving. Kvalitetsrådgiveren har et særlig ansvar for å fasilitere opplæring og oppfølging av ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet.

Utdanningsfaglig koordinator skal være en ressursperson med et særlig ansvar for å bidra til utvikling av utdanningene ved DMMH, herunder se til at læringsutbyttebeskrivelsene er tilpasset utdanningen sammen med studieprogramledere og emneansvarlige, og å legge til rette for at vitenskapelig ansatte ved DMMH skal ha høy utdanningsfaglig kompetanse, inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse.

Praksisansvarlig er bindeledd mellom høgskolen og praksisfeltet. Praksisansvarlig er emneansvarlig for praksisemner i barnehagelærerutdanningen. Praksisansvarlig skal årlig rapportere fra arbeidet med praksis ved institusjonen, herunder omfanget av ikke-bestått praksis etter beslutningsmøter.

Skikkethetsansvarlig ved høyskolen rapporterer årlig til styret om arbeidet med den løpende og særskilte skikkethetsvurderingen.hierarki-kvalitetssystem

Råd og utvalg
Utdanningsutvalget ledes av prorektor for utdanning og skal påse at kvalitetssystemet følges ved
høyskolen. Utdanningsutvalget skal drøfte utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i
utdanningsstrategiske spørsmål. Utvalgets arbeid skal medvirke til at DMMH får en helhetlig
studieportefølje og gir forskningsbasert utdanning av høy kvalitet. Utvalget vedtar plan for periodiske
evalueringer av studieprogrammer og studieporteføljen. Utvalget skal ha tett kobling til
programrådene og skal behandle rapporter fra studieprogramledere, og fra emneansvarlige for
emner som ikke tilhører et programråd. Utvalget skal årlig utarbeide kvalitetsrapporten inklusive
forbedringstiltak på vegne av rektor.

Utvalget har ansvaret for å forberede saker til styret knyttet til revisjon og (re-)akkreditering av
studie- og emneplaner. Utvalget utarbeider også retningslinjer og plan for tilsynssensur.
Utdanningsutvalget er et bindeledd mellom studenter og ansatte på ulike nivå og på tvers av
organisasjonen i saker som gjelder utdanningskvalitet.

FoU-råd gir råd om sikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid med
relevans for høyskolens studietilbud. FoU-råd skal også drøfte FoU-politiske saker og utfordringer og
gi rektor råd i forskningsstrategiske spørsmål. Rådet skal medvirke til å utvikle DMMH sitt samlede
forsknings-, kunstnerisk utviklings- og innovasjonsarbeid. Rådet skal bidra til at DMMH har en
helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en FoU profil og et forskningsmiljø av høy kvalitet som
reflekterer DMMHs samfunnsmandat og egenart. Rådet skal fremme et godt samarbeid og
nettverksbygging internt ved høgskolen, og med eksterne aktører.

Råd for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv (RSA) er et rådgivende organ for høyskolens ledelse
og skal styrke DMMH sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av høyskolens studieportefølje, og
skal gi råd om hva høgskolen kan gjøre for å tilføre barnehagesektoren den kompetansen det er
behov for.

Læringsmiljøutvalget (LMU) er opprettet i tråd med Universitets- og høyskoleloven § 4-3, og er et
rådgivende organ for å tilrettelegge og sikre studentene ved høgskolen et forsvarlig og godt
læringsmiljø. LMU skal følge opp saker som angår sikkerheten til studentene, fysiske forhold inne og
ute, universell utforming, psykososiale forhold, digitale forhold og pedagogiske forhold. LMU
rapporterer direkte til styret og utarbeider årlig rapport.

Programråd er rådgivende organ for studieprogramledere i arbeidet med utvikling av kvaliteten i
studieprogrammene og studentenes læring. Alle gradsgivende studieprogram skal ha et programråd,
men ett programråd kan tillegges ansvar for flere studieprogrammer. Frittstående
videreutdanningsemner skal inngå i det programråd som emnet kan innpasses i.

Programråd skal gi råd til studieprogramledere i saker som vedrører studieprogrammene ved DMMH
når det gjelder kvalitet, faglig innhold, profesjonsrelevans, struktur og gjennomføring, og skal sørge
for helhet og sammenheng i studieprogrammet.

Studieprogramledermøtet er en arena for å diskutere studieprogrammenes utvikling på tvers. Møtet
skal drøfte saker som angår studiekvalitet og kvalitetsutvikling på tvers av studieprogram, drøfte
prinsipielle endringer av studieplaner, sikre faglige og profesjonsfaglige krav til utdanningene og
sørge for likebehandling mellom studieprogrammer. Studieprogramledermøtet gir innspill til
programråd og utdanningsutvalget.

Emnemøter er arena for diskusjon og (videre-)utvikling av kvalitet i det aktuelle emnet. Emnemøtet
skal sørge for at emneplanen er profesjonsrelevant og at den oppdateres årlig på grunnlag av ny
kunnskap og erfaringer. Møtet skal sikre at det er sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser
og læringsaktiviteter, vurderingsformer og pensum, samt at utformingen av læringsutbytter,
arbeidskrav og eksamen ivaretar krav til faglig bredde og dybde, sammenheng og nivå. I tillegg skal
emnemøtet sørge for at aktuelle faglærere blir godt kjent med innholdet i emnet og emnets
ressursrammer, sørge for at det legges til rette for samkjøring og informasjon mellom aktuelle
faglærere i emnet og sørge for at studentenes arbeidsmengde i emnet er innen gitte rammer.

Nemnd for studentsaker er opprettet i tråd med universitets- og høyskoleloven § 5-1, og behandler
vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid ved bruk av falskt vitnemål, klager på formelle feil
ved praksis eller eksamen, saker med mistanke om fusk eller forsøk på fusk, politiattester med
merknad og klager på forvaltningsvedtak.

Skikkethetsnemnd er opprettet i tråd med universitets- og høyskolelovens § 4-10 og har ansvar for
særskilt skikkethetsvurdering av studenter i utdanninger der dette er pålagt. Skikkethetsvurdering er
styrt av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i
planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.