Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utdanningsutvalget

Sammensetning

Utdanningsutvalget ved DMMH ledes av prorektor for utdanning. Kvalitetsrådgiver er sekretær for utvalget og forbereder saker som skal tas opp i Utdanningsutvalget sammen med prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er:
- Utdanningsfaglig koordinator
- 4 vitenskapelige ansatte
- Leder for FEI oppdragsenheten
- 2 studenter oppnevnt av Studentparlamentet (1 bør velges blant masterstudentene)
- 1 representant fra studieadministrasjonen

For hvert medlem oppnevnes varamedlem.

Funksjonstid: Medlemmene oppnevnes av rektor for 2 år av gangen. Studentrepresentantene sitter
for 1 år.

Mandat for Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget skal drøfte utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i
utdanningsstrategiske spørsmål. Utvalgets arbeid skal medvirke til at DMMH får helhetlig
studieportefølje og gir forskningsbasert utdanning av høy kvalitet. Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetssystemet følges ved høyskolen. Utvalget vedtar plan for periodiske
evalueringer av studieprogrammer og studieporteføljen. Utvalget skal ha tett kobling til
programrådene og behandler rapporter fra studieprogramledere, samt fra emneansvarlige for emner
som ikke tilhører et programråd. Utvalget skal årlig utarbeide kvalitetsrapporten inklusive
forbedringstiltak på vegne av rektor. Utvalget har ansvaret å forberede saker til styret knyttet til
revisjon og (re-)akkreditering av studie- og emneplaner. Utvalget utarbeider også retningslinjer og
plan for tilsynssensur.