Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barndom, helse og livsmestring


Barnehagen skal arbeide for at alle barn skal oppleve god helse, trivsel og livsglede, med muligheter for lek, utfoldelse og følelse av egenverd. Dette gjelder også de yngste barna.
Emnebeskrivelse
Barndom har ulike betydninger. Mens den for noen er preget av stabilitet og trygghet, vil den for andre være kjennetegnet av utrygghet, press og ulike helseutfordringer. Noen barn opplever for eksempel mobbing, krenkelser, vold, seksuelle overgrep og ustabile voksne.

Barnehagen har et særlig ansvar for å utjevne sosial ulikhet, arbeide helsefremmende og forebyggende, samt sørge for at alle barn skal føle seg inkludert. Dette tematiseres også i rammeplan for barnehagen.

I dette emnet gis studenten faglig fordypning i tema som er sentrale for barns og barnehagepersonalets fysiske og psykisk helse, livsmestring og helse i et tverrfaglig perspektiv. Studenten forberedes og dyktiggjøres i barnehagens møte med ulike helse- og livsmestringsutfordringer i et moderne samfunn preget av mangfold.  

Blant noen av emnene det undervises i er lokale og globale helseutfordringer, helse og sosial ulikhet, forebyggende helsearbeid og livsmestring, nærhet til natur og bevegelsesglede, ledelse og veiledning av barn, foreldre og ansatte samt etiske aspekter knyttet til livsmestring.  
Gjennom emnet legges det vekt på at vilkårene for barns livsmestring og helse må forstås både i en lokal og global kontekst i et samfunn preget av mangfold. Kritisk refleksjon, egen læring og egen danning som barnehagelærer vektlegges.