Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kreativitet, undring og bærekraft i barnehagen

I dette fordypningsemnet vil studentene bli kjent med ulike innfallsvinkler til bærekraft i barnehagen i lys av barns undring, kreativitet og utforskertrang.
I denne fordypningen møter studentene temaene undring, kreativitet og bærekraft knyttet sammen av fagene naturfag, matematikk, kunst og håndverk og pedagogikk. Dette er en praktisk fordypning, hvor mye av undervisningen er orientert rundt utforskende og kreative aktiviteter i fordypningsfagene.

Gjennom studieåret vil studentene møte undervisning samlet under de tre overskriftene undring, bærekraft og kreativitet. Studieåret begynner med undring. Her vil studentene møte spennende tema som barns undringsprosesser, verdensrommet og verdens byggesteiner. Det vil også være plass til studentens egen undring i for eksempel faget matematikk. Det neste temaet er bærekraft. Her har gjenbruk en stor plass, men også andre tema som belyser FNs bærekraftsmål. Studentene møter bærekraft gjennom alle fagene i fordypningen. Til slutt går vi i dybden på kreativitet. Her vil studentene erfare eksperimenter og konstruksjonsleik, og deretter kunst og håndverk og matematikk i skjønn forening i tema som fargelære, form, mønster og symmetri. Dette er bare smakebiter på hva fordypningen inneholder. Til sammen vil fordypningen gi studentene relevant kompetanse til å kunne oppfylle rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Allerede i barnehagealder har barn interesse for å utforske, eksperimentere med og lære om omgivelsene. De sorterer, teller og prøver å finne ut hvilke regler og lovmessigheter som styrer verden. Å møte barn der de er i sin utforskning og legge til rette for leik og skapende aktiviteter som tar utgangspunkt i barnas egne interesser, er ferdigheter som er i fokus i denne fordypningen.

Gjennom denne fordypningen vil studentene bli kjent med realfag som er en samlebetegnelse for matematikk og naturfag. Studentene vil erfare bredden i realfagene og den nære tilknytningen til kunst og håndverk fordi vi finner mye estetikk i realfagene og mye realfag i estetikken.

Realfaglig forståelse og nye teknologiske løsninger er helt grunnleggende i arbeidet for å skape et bærekraftig samfunn og for å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Dagens barn må få oppleve at deres egne handlinger har betydning for framtida og få tro på at de selv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Fordypningen vil bidra ved å gi barnehagelærere kompetanse til å gi barn erfaringer som kan støtte opp om en slik innstilling.