Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv (kun deltid)

Fordypningen tar sikte på å gi studentene en helhetlig forståelse av barnehagen som læringsarena, og hvordan endrings- og læringsprosesser kan ledes og utvikles i samspill med nærmiljøet.
Emnebeskrivelse
Barnehagefeltet er inne i en periode med raske og store forandringer. Blant disse endringene er krav som stilles gjennom lovverk og andre offentlige dokumenter, innføring av nye styringsinstrumenter og utvikling av nye lederroller. Det har også utviklet seg store lokale variasjoner i hvordan barnehagene organiseres og hvordan de samhandler med skolen og andre aktører i nærmiljøet. Et mål med denne fordypningsenheten er å forberede studentene på å møte disse utfordringene med økt kompetanse om barnehagen som arena for lek og læring i en samfunnsmessig kontekst. Like viktig er det med kunnskap og kompetanse om barnehagen som en lærende organisasjon.

Fordypningsenheten har hentet sitt innhold fra fagene samfunnsfag, norsk og matematikk, der samfunnsfag utgjør 17,5 studiepoeng, norsk 8,75 studiepoeng og matematikk 8,75 studiepoeng. 10 av studiepoengene går til arbeidet med en bacheloroppgave, som sammen med 5 studiepoeng fra pedagogikk utgjør 15 studiepoeng totalt.