Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerutdanning

3 år, heltid

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. 


Barnehagelærer - heltid

Beskrivelse av studiet

Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium. Utdanningen er organisert med følgende seks kunnskapsområder fordelt på tre studieår:
 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
I 3. studieår skal studentene i tillegg til kunnskapsområdene gjennomføre et fordypningsstudium og arbeide med en individuell bacheloroppgave på bakgrunn av valgt fordypning.

Praksis

Praksis er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene.

Les mer om praksis

Fordypning i 3. studieår

I tredje studieår inngår en valgbar fordypning med et omfang på 30 studiepoeng, og som går over hele studieåret. Studentene søker på de fordypningsenhetene som tilbys det aktuelle studieåret. Søknad og opptak til de ulike fordypningene starter i slutten av høstsemesteret andre studieår med søknadsfrist i januar. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning. Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning. Fordypningstemaene vil ta utgangspunkt i kunnskapsområdene i studiet for øvrig, og relevante tema for  barnehagens utvikling og relevant forsknings- og utviklingsarbeid. Se DMMHs nettsider for nærmere informasjon om og oversikt over fordypningene.

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter. Deltidsstudenter kan ta denne fordypningen på heltid på campus i Trondheim. Se studieplanen for nærmere informasjon om å søke overflytting til heltidsstudiet.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barnehagelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen og kan blant annet arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer/enhetsleder for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder
Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge, lede og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å lede og veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogisk leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
 • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
 • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
 • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og innpassing

Generell studiekompetanse
For opptak til barnehagelærerutdanningen er det krav om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen for denne gruppen av søkere er 15. april.

Realkompetanse
Du kan søke om opptak til barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. For opptak med grunnlag i realkompetanse kreves minst fem års yrkeserfaring, hvor minst tre av disse årene må være relevant erfaring. I tillegg kreves det dokumentasjon på norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). Les mer om realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning, heltid

Immatrikulering og undervisning

Studiestart mandag 19. august 2024.

Velkomstbrev med nærmere informasjon om innholdet i de første ukene sendes ut i god tid før semesterstart.

Velkommen!

Spørsmål om studiet eller opptak?

Mona Halsaunet Frønes
Studieleder for barnehagelærerutdanning / Førstelektor Mona Halsaunet Frønes mfr@dmmh.notlf: 73 56 8317
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29