Facebook
Gå til innholdet
Lukk
elisabeth-walsoe-lehn-i-dmmhs-mattematikkrom
En monolog gir ingen læring. Min rolle er å inspirere studentene. Å dytte litt på dem, provosere dem og få dem til å ta tak i ting selv.

ELISABETH WALSØE LEHN

Møt Elisabeth Walsøe Lehn

Høgskolelektor, underviser på Bachelorbarnehagelærerutdanning og Master i spesialpedagogikk.

elisabeth-walsoe-lehn-dmmh
Jeg er selv utdannet på DMMH og har jobbet både i barnehage og skole. Etter å ha jobbet noen år som spesialpedagog i skolen åpnet jeg egen barnehage på Hovin. Det gikk mer og mer opp for meg hvor viktig det var å ha kunnskap om spesialpedagogikk. Jeg tok mastergrad på DMMH og underviste noe etterpå. 

Da jeg ble tilbudt jobb her i 2011 var jeg klar for nye utfordringer. Jeg er veldig glad i å formidle fagstoff og skape relasjoner med andre fagpersoner og studenter. Det er et veldig høyt faglig nivå blant lærerne på DMMH og alle har fullt fokus på barnehagelærerutdanningen. 

Høgskolen satser på nærhet mellom student og lærer.

Identiteten min er i barnehagen.  Jeg brenner for samarbeidet vi har med praksisbarnehagene. Jeg er veldig glad for at DMMH i motsetning til en del andre barnehagelærerutdanninger alltid har vært opptatt av å ha praksisveiledere som en støtte for studentene og barnehagen når de er ute i praksis. 

 

Temauker om vold og overgrep

Et tema jeg er svært opptatt av er de sårbare barna og deres rett til beskyttelse. Jeg arbeider derfor også som barnets talsperson hos Fylkesnemnda i Sør-Trøndelag. 

Det å styrke barnehagestudenter til å ha mot, kunnskap og kompetanse til å stå i vanskelige og etisk utfordrende situasjoner, til barns beste, er en av mine kampsaker. Jeg er stolt av at vi på DMMH i flere år har avholdt tverrfaglige temauke med fokus på tverrfaglig samarbeid om barn som er utsatt for vold og overgrep. Der møtes ulike profesjonsutdanningene som blant annet sosionom, barnevernspedagoger og hjelpepleierstudentene til felles forelesninger og gruppearbeid. 

Høgskolen satser på nærhet og relasjon mellom student og lærer. Praksisfeltet møter jeg også når jeg holder kurs og andre kompetansehevingstiltak for kommuner og barnehager.


En monolog gir ingen læring

Når studentene kommer godt forberedte til timene og vi kan ta tak i relevant fagstoff, når det kommer opp spørsmål, de er engasjerte og gir av seg selv, da trives jeg best som lærer her på DMMH. En monolog gir ingen læring. Min rolle er å inspirere studentene. Å dytte litt på dem, provosere dem og få dem til å ta tak i ting selv. De må bruke seg selv. Det er artig jo mer fagstoff de tilegner seg og dermed løfter seg fra det personlige til det faglige.

En krevende utdanning

Barnehagelærerutdanningen er en krevende utdanning, mange studenter kommer rett fra videregående skole der det er fokus på fasitsvar og det er det ikke i samme grad her. Studentene må ta stilling til mange ulike teorier, og de må jobbe intenst med holdninger og verdier siden de skal jobbe med barn. 

Det er mye etikk i dette studiet, mange etiske dilemmaer som det ikke nødvendigvis finnes noe rett svar på. Jeg ønsker å gjøre studentene i stand til å se hvilken kunnskap og kompetanse de selv har og hvilke måter de kan legge til rette for alle barn i et forebyggende perspektiv.