Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Påmelding og lønn/refusjon

Påmelding

For barnehager i Trondheim og nærliggende kommuner skjer påmelding til praksis før oppstart av nytt studieår, vanligvis i løpet av juni. Praksiskontoret sender informasjon om påmelding, med påmeldingslenke til den enkelte barnehage ved styrer.
For at barnehager skal kunne være praksisbarnehager, er det en forutsetning at praksislærer er utdannet barnehagelærer. Det er ønskelig at praksislærer har minimum 15 stp. veiledningskompetanse og har arbeidet som pedagogisk leder / barnehagelærer i minst to år.

Barnehagelærere melder seg for de periodene det er aktuelt for dem å ta i mot studenter. Dette skjer i samråd med styrer som har det overordnede ansvaret.

Erfaringsmessig vil det i løpet av studieåret være behov for praksislærere som kan ta i mot studenter utenom de oppsatte praksisperiodene. I slike tilfeller forespør praksiskontoret barnehagen direkte.   

Praksislærers lønn

En praksisuke er det samme som 5 dager veiledet praksis.

- Kr. 625,- pr. praksisuke med en student (kr. 650,- pr. praksisuke utover 16 uker)
- Kr. 1 250,- pr. praksisuke med to studenter

I henhold til avtale om praksisopplæring i barnehagen skal barnehagelærere som veileder studenter mer enn 16 uker i løpet av et studieår har økt godtgjøring. Den økte godtgjøringen utgjør kr. 25,- pr uke f.o.m. uke 17 (beløpet er eksklusive feriepenger, inklusive feriepenger utgjør dette kr. 28,-).

Dette kommer i tillegg til lønn og refusjon barnehagen får utbetalt etter gjennomført praksis. Eget skjema sendes ved avslutning av studieåret.

Frikjøp av praksislærer – refusjon til barnehagen

I henhold til avtale om praksisopplæring er nedsatt arbeidstid til praksislærerfunksjonen:

- 5 timer pr. praksisuke med en student
- 10 timer pr. praksisuke med to studenter

I denne tiden regnes før og etterarbeid inkl. skriving av sluttvurdering, møter før og etter praksis og veiledning
2 timer pr. praksisuke.  Barnehagen får refusjon i henhold til praksislærers lønnstrinn.

Styrers kompensasjon 

I henhold til Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen kompenseres styrer i barnehagen med kr 400,- pr. praksisuke, som kompensasjon for ekstraarbeid i forbindelse med kontakt med høgskolen og organisering av praksisopplæringen i barnehagen.

Innsending av refusjonskrav og utbetaling

Praksisbarnehagene sender inn refusjonskrav, og refusjonsoppgjør utbetales kun mot innsendt refusjonsskjema. Fristen for innsending er 6 måneder etter endt praksisperiode. Refusjonskrav sendes til regnskap@dmmh.no 

DMMH utbetaler refusjon til eier av praksisbarnehagene etter hver praksisperiode. Eier/ barnehage utbetaler lønn til den enkelte praksislærer og styrer.

Dersom studenten avbryter praksis

Dersom ikke annet er avtalt refunderes honorar til praksislærer for den avtalte praksisperioden. Barnehagen refunderes for praksislærers frikjøp, i de ukene studenten har vært til stede. Praksislærer sender en oppsummering av studentens praksis til høgskolen (via digipost) senest 10 virkedager etter avbrutt praksis. 

Godtgjøring for veiledningskompetanse

I henhold til Avtale vedrørende øvingslærere i førskolelærerutdanningen fra 2005 skal praksislærere med kompetanse innenfor pedagogisk veiledning ha en årlig godtgjøring.

Praksislærere med minimum 15 studiepoeng veiledningspedagogikk, godtgjøres med kr. 125,- pr. praksisuke, inntil kr. 2000,- per studieår. Praksiskontoret sender godtgjøringsskjema til barnehagene som returnerer utfylt skjema til regnskap@dmmh.no. Godtgjørelsen utbetales ved avslutning av studieåret.  

Skjema 

Påmelding til praksis
Påmelding til grunnskolepraksis
Refusjonskrav for veiledet praksis i barnehage (xls)
Refusjonskrav for veiledet praksis i barnehager i Trondheim Kommune (xls)
Lønnsskjema for praksislærere for studenter fra spesialpedagogikk eller barnehagepedagogikk (pdf)
Lønnsskjema for praksislærer for studenter i grunnskolepraksis (pdf)