Gå til innholdet

Realkompetanse

Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak, og ha praksis eller utdanning som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse.
Du må også dokumentere fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning, hvor tre av disse årene må være relevant for studiet du søker på. Inntil to av de fem årene kan erstattes av ulønnet arbeid, annet arbeid, militærtjeneste, utdanning eller organisasjonsarbeid.
 
I tillegg til dette vil du måtte laste opp en egenvurdering og et motivasjonsbrev. I egenvurderingen skal du gjøre en konkret vurdering av dine egne faglige evner, og i motivasjonsbrevet skal du skrive om din motivasjon til studiet og hvorfor du ønsker å starte på akkurat barnehagelærerutdanningen.
 
Har du morsmål fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.
 
Du som søker om opptak må gjøre rede for sin egen motivasjon for å søke studiet, og din egen oppfatning av hva du tror studiet vil kreve av deg og hvorfor du tror du kan gjennomføre studiet. Egenvurderingen og motivasjonsbrevet må lastes opp ved din søknad på Samordna opptak.

Mer om dokumentasjonskrav

Relevant erfaring er arbeidserfaring innen helse-, omsorg- sosial- og undervisningssektor eller tilsvarende. Arbeidsforhold som ikke er relatert til pedagogisk virksomhet kan også være aktuell, som f.eks. omsorg for egne barn.
 
Alle arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato for stillingen, ha timeantall eller prosent for arbeidet og være underskrevet. Vi regner om deltidsarbeid til heltidsarbeid. Du kan ikke få uttelling for mer enn 100% praksis/utdanning i en gitt periode.
 
Det er ditt eget ansvar å sette seg inn i reglene for dokumentasjon, inkludert frister for opplastning av dokumentasjon og søknadsfrister. Mer informasjon om frister i opptaket finner du på Samordna opptak sine nettsider. Du kan også lese om de generelle kravene som settes til realkompetansesøkere og deres opplastede dokumentasjon.

Nye dokumentasjons- og opptakskrav høsten 2020.

Dokumentasjons- og opptakskravene for realkompetanse er under revidering, og vil bli endret før opptaket i 2020. Dersom du har tenkt til å søke opptak høsten 2020 vil derfor kravene over ikke være gjeldende.

Informasjon om de nye opptakskravene vil bli publisert høsten 2019.