Gå til innholdet

Nina Scott Frisch

Førsteamanuensis
Seksjon for kunst og håndverk
Nina Scott Frisch underviser blant annet i tema som barns tegneutvikling, tegning og tegneundervisning i barnehagen og i skolen, Reggio Emilia-inspirerte pedagogiske tilnærminger, og arkitektur for pedagogikk (barn og rom). Hun veileder / har veiledet masterstudenter ved Program for lærerutdanning (PLU) på NTNU: master i kunstfagsdidaktikk. Hun har sittet i mange ansettelseskommisjoner, samt ledet Ph.D. kommite (PLU/NTNU) og vært midtveis-opponent for Ph.D. student ved Ph.D.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved HIOA.

 

Hun er tilknyttet Masteren i barnekultur og kunstpedagogikk ved DMMH som leder for studieplanutviklingen og akkrediteringssøknaden til NOKUT, og er studieprogramleder for dette studiet, samt lærer og delemneansvarlig for masteroppgavens forskingsdesign.  

 

Utdanning

2006 – 2010:   Ph.D. i tegnedidaktikk/pedagogikk ved NTNU med avhandlingen To see the visually controlled.

 

Visiting scholar ved UC Berkeley, CA USA høstsemesteret 2006; Ph.D. forelesninger og diskusjoner i sosiokulturell teori ved Department of Education – Sociocultural studies.

 

1991 – 1994:   Hovedfag i forming ved Statens Lærerhøgskole i Forming i Oslo med tittel: Sakstegning – en undersøkelse blant lærere på ungdomstrinnet.

 

1987 – 1988:   Forming II, halvårsenhet ved Trondheim Lærerhøgskole.

 

1984 – 1985:   Halvårsenhet i spesialpedagogikk ved DMMH.

 

1980 – 1983:   Treårig lærerutdanning med fordypning i forming ved Trondheim Lærerhøgskole.

Forskning og utvikling

Frisch sin forskning har et hovedfokus på hvordan barn lærer å tegne i barnehage og skole. Ut ifra dette utforskningsarbeidet har Frisch teoretisert mulige tilnærminger til tegneundervisning i dagens barnehage og skole. Sosiokulturelle, dialogiske perspektiver med kvalitativ metodisk tilnærming blir brukt for å forstå barns spor på et ark og for å utvikle pedagogikk for tegneopplæring. Referanser til populær barnekultur i barns tegneprosesser ses på som en kilde til læring av formspråk, fargebruk og til individuell og kollektiv meningsskaping. Frisch har forfattet / med-forfattet vitenskapelige artikler i norske og internasjonale journaler innenfor disse områdene.  Hun har vært redaktør for boken Tegningen lever! (Akademika, 2013) og har publisert sin forskning i internasjonale vitenskapelige tidsskrift som International Journal of Art & Design Education (JADE).

Publikasjoner

Noen publikasjoner

Postholm, May Britt & Frisch, Nina Scott (2013). Tegningen lever! Sosiokulturell teori og tegning. I N. S. Frisch (red.) Tegningen Lever. Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Trondheim: Akademika, (s. 17-42) (fagfellevurdert bokkapittel i vitenskapelig antologi).

 

Frisch, Nina Scott (2013). Hekta på tegning: Løpeildeffekten som læring. I N. S. Frisch (red.) Tegningen Lever. Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Trondheim: Akademika, (s. 63-79) (fagfellevurdert bokkapittel i vitenskapelig antologi).

 

Frisch, Nina Scott (2013). Hooked on peers`drawings: the visual wildfire. In J. B. Reitan et al. (reds) DRS – CUMULUS Oslo 2013 – Design learning for tomorrow - Design education from kindergarten to PhD. Vol. 4. Oslo: ABM-media, pp. 1983-1995. Publisert  konferanse-paper.

 

Frisch, Nina Scott (2011). Ways of talking about drawing practices. Sociocultural views: Gombrich and the visually controlled i FORMakademisk, 4(2), 26-37.

 

Frisch, Nina Scott (2010). To see the visually controlled, (dr. gradsavhandling NTNU), Trondheim: NTNU-trykk

 

Frisch, Nina Scott (2008). Når øyet styrer hånden i FORMakademisk 1(1), 85-95

 

Frisch, Nina Scott (2006). Drawing in preschools: a didactic experience i The International Journal of Art and Design Education (JADE) nr. 1, 2006. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

 

Frisch, Nina Scott (2005). Det var øran æ hi glømt av! Om tegneprosesser i barnehagen, i Kvalitative forskere i teori og praksis, Skriftserien klasseromsforskning nr. 15, s. 85 – 96, redaktører: Moen, Toril; Nilssen, Vivi; Postholm, May Britt. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (ikke fagfellevurdert, oversatt til engelsk i JADE - se over)

 

Frisch, Nina Scott (2005). Se tennene! Barnetegning en skatt og et slags spor, i Nordisk Pedagogik, Nordic Educational Research, nr 2, 2005, s. 108 – 122. (Videreutviklet i senere artikler).