Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) gir grunn til bekymring

Årets SHOT-undersøkelse viser en svært alvorlig situasjon for studentene. Tallene viser en stor økning i psykiske plager, ensomhetsfølelse og selvmordstanker siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i 2018.
34 % av studentene ved DMMH besvarte undersøkelsen. Av disse svarte 8 av 10 at mindre engasjerende forelesninger og manglende kontakt med medstudenter var de viktigste utfordringene under pandemien. Et flertall savner også kontakt med faglæreren. Studentene rapporterte om usikkerhet rundt sin økonomiske situasjon, søvnproblemer og en forverret fysisk helse. Hele 45 % av studentene på DMMH oppgir at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager, et tall som samsvarer med landsgjennomsnittet. 

Rektor Else Berit Skagen er bekymret over tallene. 

- Det er mange områder vi må se nærmere på og hvor vi må drøfte og igangsette tiltak. På noen områder har vi iverksatt tiltak allerede og disse må videreføres og styrkes – f. eks bruk av digitale verktøy i undervisningen for å sikre god kvalitet.

Rektor Else Berit Skagen ved DMMH ønsker dialog med studentene for å legge til rette for et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.
Rektor Else Berit Skagen ved DMMH ønsker dialog med studentene for å legge til rette for et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt. 

Livskvalitet og psykisk helse 

Det som bekymrer rektor Skagen mest er hvordan studentene rapporterer at de har det. 

- Studentene har, både ved DMMH og nasjonalt, gjennom hele pandemien pekt på at ensomhet, manglende motivasjon og depresjoner har vært et økende problem, men resultatet er likevel svært nedslående og problemene mye større enn hva jeg hadde trodd. Det har vært igangsatt en del tiltak gjennom året for å øke trivsel og mestring, både nasjonalt og ved høyskolen og ikke minst har linjeforeningen ved DMMH arrangert en rekke koronavennlige tilbud. Dette det er likevel ikke tilstrekkelig. Vi vurderer nå hva vi som høyskole kan bidra med på kort og lang sikt for å bedre situasjonen for studentene.  

Åpent campus

Rektor er glad for at DMMH tross alt har kunnet tilby en del av undervisningen på campus. DMMH har et stort campusområde i Trondheim, med store utearealer som har vært brukt i undervisningen. Gymsalen har vært tatt i bruk som klasserom, og mye undervisning har blitt lagt til Frøset gård i Granåsen. I tillegg har det vært gjennomført flere turer og ekskursjoner, og studentene som har besvart undersøkelsen rapporter at de har vært mer på campus enn landsgjennomsnittet i perioden undersøkelsen etterspurte. Dette studieåret har alle praksisperiodene vært gjennomført uten at mange har måttet i karantene. 

- Jeg har tro på å tilrettelegge for at mesteparten av undervisningen kan skje fysisk, slik at studentene kan møtes for å samarbeide og ikke minst for å omgå hverandre sosialt på studiestedet, både i Trondheim og i Kristiansund. Det er det viktigste vi kan bidra med fra høyskolens side. Samtidig må vi må ha en god dialog med studentene og løpende vurdere muligheter og tiltak for å tilrettelegge for et så godt læringsmiljø som mulig, både faglig og sosialt. Jeg håper på større forutsigbarhet til neste år og ikke minst at vi får studentene våre tilbake på campus, sier Skagen.

Rektors tanker er i tråd med konklusjonen fra psykolog Peder Kjøs, som har ledet arbeidet med rapporten Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under covid-19 pandemien. Rapporten ble overlevert regjeringen samme uke som SHOT-undersøkelsen ble publisert. 

Undersøkelser blant studenter i rapporten viser også her en tydelig nedgang i opplevd livskvalitet, men Kjøs mener dette kan jevne seg ut når universitet og høgskoler åpner igjen. Han tror at når samfunnet åpner igjen vil de fleste studentene oppleve en forbedring av sin egen situasjon. 

Tiltak for studentene i Trondheim

Det arbeides allerede med å etablere møteplasser for studentene. Trondheims ordfører Rita Ottervik ønsker å prioritere studentene i vaksinekøen før semesterstart, og en del av restriksjonene kan dermed lettes. 

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har presisert viktigheten av Fadderuka, og målet er at flest mulig av de nye studentene vil delta i denne. På DMMH er høyskolen og Fadderstyret godt i gang med å planlegge høstens Fadderuke. Studentparlamentet og ulike studentforeninger ved høyskolen tilbyr også flere aktiviteter i både fysisk og digital form. 

I tillegg har høyskolen ansatt 18 studentassistenter som skal jobbe med å lage en bedre studiehverdag for sine medstudenter. Disse er allerede i full gang med sine arbeidsoppgaver.

Studentsamskipnaden Sit har igangsattt flere tiltak for å bedre studentenes situasjon under pandemien. Helsesykepleier ved DMMH tilbyr både faste avtaler og dropin-timer på campus og Sit tilbyr alt fra blant annet vekkertjenester og matlagingsvideoer til et nytt Studentsenter som skal være et uformelt møtested for byens studenter.

Shot-undersøkelsen er utført av FHI på oppdrag av Studentsamskipnadene SiO, Sit og Sammen. Den er Norges største studentundersøkelse og har en svarprosent 34,4 %. Shot gjennomføres hvert 4. år men pga pandemien ble det i år sendt ut en tilleggsundersøkelse.

Les mer om: 

SHOT – tilleggsundersøkelse 20/21
Rapport: Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien
Fadderuka ved DMMH
Helsesykepleier ved DMMH
Sit
Studentassistenter

 
Publisert: 06.05.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter