Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Berit Groven

Professor emerita
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Mobil: 415 66 523
e-post
E-post: bgr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 316
Jeg jobber med
Berit Groven er utdannet allmennlærer med hovedfag i spesialpedagogikk fra NTNU (1989). Hun disputerte i 2007 med avhandlinga «Det doble blikk – spesialpedagogen i endringstider. Hun har grunnfag i engelsk og drama. Etter å ha arbeidet i skole og PP-tjenesten, har hun fra slutten av 1980-tallet arbeidet i lærerutdanning, primært innen studieenheter i spesialpedagogikk. Hun ble tilsatt ved DMMH i 2007 og underviser masterstudenter i spesialpedagogikk (Spesialpedagogikk 1 og 2). 
Forskning og utvikling

Groven har i særlig grad arbeidet med overordnede tema i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet:

 • Juridiske sider ved spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • Individuelle opplæringsplaner
 • Spesialpedagog som profesjon
Publikasjoner
 • Rett til spesialundervisning. Sakkyndighet og forvaltning i lys av grunnskolelovens § 8.1. Hovedfag i spesialpedagogikk 1989. Trondheim: Pedagogisk institutt AVH, Universitetet i Trondheim.
 • Det doble blikk – spesialpedagogen i endringstider. Avhandling for PhD (2007). Trondheim: NTNU, Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse: Pedagogisk institutt.

Fagartikler

 • Sakkyndig tilråding og individuell læreplan. Spesialpedagogikk 1/93.
 • Nytteverdi av individuelle læreplaner. Spesialpedagogikk 7/95.
 • Individuelt læreplanarbeid - det gode eksempel. Spesialpedagogikk 6/96.
 • Individuelt læreplanarbeid - det gode eksempel (videregående opplæring). Spesialpedagogikk 2/97.
 • Samlokalisering av barnehage og avlastningsbolig – mer enn en felles bygning. Spesialpedagogikk 02/2010.
 • Dobbeltkronikk i Trønder-Avisa forskningsdagene 2000
 • Kronikk i Adresseavisen av Groven, Mørland og Larsen 2011
 • Fra det kjente til det kjente? Overgang fra barnehage til skole (2012). www.NAKU.no http://naku.no/node/964

Fagfellevurderte artikler

Groven, B. (2008). Spesialundervisning I grunnskolen – usynlighetskappe eller den troverdige tilpassing av opplæring? I Groven, B., Guldal. T.M., Lillemyr, O.F, Naastad, N. & Rønning. F. (red.). FoU i praksis. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir forlag.

Groven, B. (2010). Å bli og forbli lærer og spesialpedagog. I Løkensgard Hoel, T. Guldal, T., Dons, C.F., Sagberg, S., Solhaug, T. & Wæge (red.). Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir forlag.

Sagberg, S., Groven, B. & Mørland. B. (2011). Ethical Dilemmas in Special Education. In Aadland, E. & Matulayová (eds.). Ethical Reflection in The Helping Professions. Presov: University of Presov. P 103-128.

Rapporter

Sakkyndig tilråding og individuell læreplan - bruk og sambruk. Levanger: Høgskolen i Levanger 1992.

Røraprosjektet – Nytteverdi av individuelle læreplaner. Levanger: Høgskolen i Nord-Trøndelag: 1995.

Kvalitet og effektivitet i PP-tjenesten - Delprosjekt 4. Organisering av arbeidet med individuelle læreplaner - med utgangspunkt i «det gode eksempel». NTF-rapport 1995:16. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Kvalitet og effektivitet i PP-tjenesten - Delprosjekt 6.  Individuelle læreplaner i videregående skole - med utgangspunkt i «det gode eksempel». NTF-rapport 1996:17. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Utredning av Ekne kompetansesenter Nyttig eller bare nytt? NTF-rapport 1996:4. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning. (Undertegnede var redaktør.)

Oppvekstsenter - stort for de små. Evaluering av oppvekstsentra i Stjørdal kommune. NTF-notat 1997:12. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.(En medforfatter skrev ett kapittel samt sine deler av sammendrag.)

Ung og funksjonshemmet: Sorgene, gledene og ønskene i møte med hjelpeinstanser. NTF-notat 1997:13. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Med forskjelligheten som varemerke. Kvalitet og effektivitet i PPT. Avsluttende rapport. NTF-rapport 1998:3. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Evaluering av Samtak og samtidige prosesser i skolen i Nord-Trøndelag. NTF-notat 2003:2. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.

Styrk sterke sider – det friske i det syke barnet. Gartneriet barnehage og Gartneriet avlastningsbolig: kartlegging av personalets oppfatninger og holdninger, fase 1 (2008) Trondheim: DMMH/FEI.

Styrk sterke sider – det friske i det syke barnet. Gartneriet barnehage og Gartneriet avlastningsbolig: kartlegging av personalets oppfatninger og holdninger, avsluttende datainnsamling (2009). Trondheim: DMMH/FEI.

Vurdering av pedagogisk kvalitet i barnehagen. Rapport fra Storbynettverkets forprosjekt om utvikling av et verktøy for vurdering av kvalitet i barnehagen (2010). DMMH: Senter for FEI.

Bøker

Det er så langt… (1996). Oslo: Det Norske Samlaget. (Barnebok)

Spesialpedagogen i endringstider (2013). Oslo: Universitetsforlaget.