Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Gry Mette D. Haugen

Professor
Faggruppe for samfunnsfag | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 52, Mobil: 975 68 488
e-post
E-post: gmdh@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1547
Ekspertområder
Jeg jobber med

Underviser og veileder på bachelor- og masterutdanningen.

Har emneansvar for:

Barndom helse og livsmestring (30 stp.) Fordypning på bachelorutdanningen.

VFM4020 Vitenskapsteori og metode I (15stp.) Master bhg ledelse

VFM5020 Vitenskapsteori og metode II (15 stp.) Master bhg ledelse  

Utdanning

2018/19: Universitet og høgskolepedagogikk (UH-Ped) i regi av DMMH (15 stp.)

2009: Grunnkurs i Coachende ledelse i regi av NTNU

2007: Doktor polit. i sosiologi. SVT fakultetet, NTNU. Tittel på avhandling: Divorce and Post-divorce Family Practice: The Perspective of Children and Young People. Doctoral theses at NTNU 2007:58.

1997: Cand.polit i sosiologi, NTNU.

 1992: Cand mag. Universitetet i Oslo

 

Forskning og utvikling

Haugen er professor i samfunnsfag med fokus på barne- og familiesosiologi. Hun har tidligere arbeidet som forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning, samt førsteamanuensis ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB). Haugen har flere års erfaring med forskning, foredrag, undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter med fokus på barn og barndom knyttet til bl.a. skilsmisse og nye familiepraksiser, mekling, FNs barnekonvensjon og implementering av barns rettigheter, barns oppvekstsvilkår, globalisering og kommersialisering, samt barnevern, dialog og mangfold. Haugen er godkjent familierådskoordinator i regi av Bufetat

 

Publikasjoner

Publikasjoner i tidsskrift og bøker (for øvrige publikasjoner se lenke til Cristin)

 

 

Haugen, Gry Mette Dalseng,  Gjertrud Stordal og Mandy Lee.

A comparative and critical perspective of children’s curiosity and agency as opportunities for leadership in Norwegian and South Africa ECCE curricula. Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development; 2023-08-30 - 2023-09-02
UiT DMMH

Heldal, M., Hagen, T.L., Olaussen, I.O. og G.M.D. Haugen 2023. (red). Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Fagbokforlaget.

Haugen, G. M. D., I.O. Olaussen, T.L. Hagen, T.L. og M. Heldal (2023) Barnehagelæreren i en foranderlig verden – en narrativ tilnærming til bærekraftige og kultursensitive praksiser. I Heldal, M., Hagen, T.L., Olaussen, I.O. og G.M.D. Haugen (red). Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Fagbokforlaget. S16-28.

Haugen, G. M. D. (2023) Familieforståelse i en foranderlig verden. I Heldal, M., Hagen, T.L., Olaussen, I.O. og G.M.D. Haugen (red). Barnehagelæreren i en foranderlig verden. Fagbokforlaget. s122-137.

Bjerklund, M., Vik, N.E. og G.M.D. Haugen (2022) Introduksjon – familiemangfold. I Bjerklund, M. og N.E. Vik (red.) Familiemangfold og profesjonsutøvelse i barnehagen. Universitetsforlaget (s11-23). 

Haugen, G.M.D. og E.F.Lie (2021) «Når språket kommer i veien» - om dialogens betydning i foreldresamarbeid med tolk. I Iversen, W. H., Ljunggren, B. og K. H. Moen (red.) (2021) Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget.

 Smeby, K.W., Ljunggren, B og G.M.D. Haugen (2021) Organisatorisk grensearbeid – utadrettet leelse frå foreldsamarbeid til foresatteledelse. I Iversen, W. H., Ljunggren, B. og K. H. Moen (red.) (2021) Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget.

 Heldal, M., Hagen, T.L., Olaussen, I.O. og G.M.D. Haugen, G.M.D (2021) Social Sustainable Education in a Refugee Camp. Sustainability 13,3925.

Haugen, G.M.D (2021) Barn og familie i endring – ulike perspektiver og praksiser. I Abebe, T., I. K. Sørenssen og M. Ursin (red): Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.  Universitetsforlaget.  

Haugen, G.M.D. og Veronika Paulsen (2019) Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. I Kibsgaard, S. og K. Kalkman (red.) Vente, håpe, leve. Oslo: Cappelen Akademisk. 

Haugen, G.M.D. (2018) Barn som informanter – etiske og metodiske utfordringer, i Berg, B., Haugen, G.M.D., Elvegård, K. og P. Kermit (red) (2018) Marginalitet,sårbarhet og mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forsking. Oslo: Universitetsforlaget.

Berg, B., Haugen, G.M.D., Elvegård, K. og P. Kermit (red) (2018) Marginalitet, sårbarhet og mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forsking. Oslo: Universitetsforlaget.

Haugen, G.M.D., V. Paulsen og J. Caspersen (2018) Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier. Norges Barnevern, 95(1): 4-17.

Kalkman, K., M. Valenta og Gry Mette D. Haugen (2017) “They need to…” – Exploring practitioners’ attitudes in relation to newcomer migrant children’s participation in the assessment and defining of their needs in Norwegian day care. Childhood,12(1.)

Archambault, J. and G. M. D. Haugen (2016)”Belonging and Identification: Challenges in Refugee Children’s Integration in Norway”. Kapittel i Skelton, T.,White and Caitriona Ni Laorie (eds.): Movement, Mobilities, and Journeys. Volum 6: Geographies of Children and young People, s 1-21.

Jensberg, H., Ådnanes, M., Haugen, G.M.D., Husum, T.L., Rantalaiho, M. (2012) «Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov». Fokus på familien nr. 2 (s 101-123).

Haugen, G.M, og V. Paulsen (2012): Skolens møte med barn og unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll- utfordringer og handlingsrom. Fagartikkel publisert på:  http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/

Ådnanes, M., Haugen, G.M.D., Jensberg, H., Husum, T.L., Rantalaiho, M. (2011) “Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov” Fokus på Familien’ nr. 2 (s 86-115).

Haugen, Gry Mette D. (2011) «Die Betruung im 50/50 –Wechselmodell und das Kindeswohl: Gesetzliche Regelungen, das Kind als sozialer Aktur und altersbedingte Schwigkeiten» i Thema 2011/12. Wenn Eltern sich trennen: Familieleben an mehreren Orten. Deutches Jugendinstitut.

James, A., G.M.D. Haugen, M. Rantalaiho and R. Marples (2010) “The Voice of the   Child in Family Mediation: Norway and England”, The International Journal of Children’s Rights 18 (2010) 1-21.

Haugen, Gry Mette D. og M. Rantalaiho (2010), ”Barns rettigheter i mekling ved separasjon og skilsmisse”, i Kjørholt, A. T. (red.). Barn som nye samfunnsborgere – til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget

Haugen, G. M. D. (2010): “Children’s Perspectives on Everyday Experiences of Shared Residence: Time, Emotions and Agency Dilemmas”. Children& Society 2(4): 112-122.

Haugen, G. M. D. (2008): “Incorporating children’s perspectives into family sociology: dilemmas and potentialities. Barn, årgang 26, nr. 1. s. 27-41. 

 Haugen, G. M. D. (2007) Divorce and Post-divorce Family Practice: The Perspective of Children and Young People. Doctoral theses at NTNU 2007:58.

Haugen, G. M. D. (2007): Caring children: exploring care in post-divorce families. The Sociological Review, 55 (4):653-670.

Haugen, G. M. D. (2005): ‘Relations between Money and Love in Postdivorce Families. Children’s perspectives’, Childhood 12(4): 507-526.

Haugen, G.M.D. og Å. W.Selmer (2005) ’Helseopplysning om astma til barnehagebarn. Utprøving av dukkefilm’, Barn (23) 4: 53-71.

Haugen G. M. D. (2001): "Skilt, men fortsatt i familie? Et barneperspektiv". I Moxnes, K. Kvaran, H.Kaul, I. Levin (red.): Skilsmissens mange ansikter. Om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse. Oslo: Høyskoleforlaget AS.

For øvrige publikasjoner se cristin.no

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=42371&la=no&action=sok