Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Guro Strømsøe

Stipendiat
Faggruppe for drama | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 53 19,
e-post
E-post: gst@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1546
Forskning og utvikling

2022: Doktorgradsarbeid med prosjekttittel: Konsekvenser av barns isolering av klimaks i lek for dramapedagogiske praksiser i barnehagen.

2021-2022: FoU-stipend: forskningsgjennomgang på krysningsfeltet mellom dramaturgi og dramapedagogikk.

2011: FoU-stipend: Drama i kulturarvsformidling.

Publikasjoner
Forfatter av bokkapittel i vitenskapelig antologi:
Strømsøe, G. (2015) Kom, skal vi leke gamledager? i A. Hammer og G. Strømsøe (Red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen, Fagbokforlaget.

 

Om bokkapitlet: Kapitlet skisserer en metode for å drive levende kulturarvformidling
for barn på en måte som gir barna mulighet for innlevelse i og identifikasjon med
fortiden. I tillegg til å utforske den materielle kulturarven legger metoden spesiell
vekt på den immaterielle delen av kulturarven gjennom å utforske menneskers
levde liv og erfaringer. Metoden støtter seg på en konstruktivistisk forståelse av
kulturarvbegrepet og bygger i hovedsak på at barn skal oppdage og utforske elementer
fra fortiden gjennom at pedagogen og barna sammen går inn i fiksjon.
Den støtter seg på teknikker hentet fra dramaforløp (Braanaas, 2000) og Lindqvists
(1997) «lekeverdener». Læringssynet i metoden støtter seg på Faith Guss’ (2003a,
2003b) teori rundt estetisk erkjennelse, og Szatkowskis (1985) teori om den estetiske
fordoblingen i leken. Metoden er satt i system på bakgrunn av en større
tradisjon utviklet på museer, spesielt i Norden, der bruk av drama som metode
er fremtredende.2 Gjennom min erfaring som dramapedagog på museum samt
observasjoner av formidlingstilbud på museer der drama brukes som metode, har
jeg satt ulike teknikker i et system som gjør denne måten å arbeide med kulturarvsformidling
på overførbar til barnehagen. Artikkelen er fagfellevurdert.

 

Redaktør for vitenskapelig antologi:

Hammer, A. og Strømsøe, G. (2015) Drama og skapende prosesser i barnehagen, Fagbokforlaget.


Kom, skal vi leke gamledager?