Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Kathrine Bjørgen

Professor
Faggruppe for fysisk aktivitet og helse | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 80 52 67, Mobil: 911 99 252
e-post
E-post: kbj@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 603
Ekspertområder
Jeg jobber med

Kathrine Bjørgen er professor og har siden 2003 jobbet ved avdeling for fysisk aktivitet og helse. Hun har en bred undervisningserfaring fra BLUHO, NF og fordypningen lek og læring i naturen, og undervisning og veiledning på masternivå. Hennes interesseområder er fysisk aktivitet og helse, hva som fremmer bevegelsesglede og hvordan naturen kan bidra til lek, læring og utvikling.

Utdanning

2021-22          Universitet og Høgskolepedagogikk. UHped-2 (15stp). Bestått

2020/21          Praksisstipend. Bestått

2019/20         Kollegaveiledning. Bestått

2017/18:        UH-Ped, Universitet og Høgskolepedagogikk 15stp.

2017:27.jaunar 2017: Philosophiae doctor, Psykologi. Tittel: Bevegelsesglede i barnehagen. En kvalitativ studie av 3 – 5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø

2016:PLU8017 Forskningsformidling

2015:DIXIL-01 Lesepensum, Perspektiver på Dannelse

2015:PLU8022 Kvalitativ analyse, del 2

2014:NVivo-kurs, analyseverktøy.

2013:PLU 8013 Vitenskapsteori med innretning mot profesjonsforskning

2010:PLU 8022 Kvalitative analysemetoder i praksis, del 1.

1996-98:Cand.polit. Hovedfag i idrett, NTNU, Trondheim, (45p) Karakter A.

1997:Helsepsykologi (10p), Karakter A                                          

1996:Praktisk pedagogisk utdanning, PPU.                          

1993-94/95:Grunnfag og mellomfag i samfunnskunnskap (90p), Karakter B.

1993:Ex.phil (21p), karakter B.                  

1990-93:Grunnfag og mellomfag i idrett

1986-89:Eksamen Artium Idrettslinjen, Meråker videregående skole


Forskning og utvikling

Hennes forskning omfatter en doktorgrad med tittel: Bevegelsesglede i barnehagen. En kvalitativ studie av 3 – 5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø. Ellers omfatter hennes forskning om barn, fysisk aktivitet, helse, medvirkning og mat og måltider i barnehagen.

Publikasjoner

Bjørgen, K., Moe, B., Wold, P.A & Melis, C. (2022) Children’s knowledge about the origins of food in early childhood education and care institutions (ECEC) in Norway. Education 3-13, DOI: 10.1080/03004279.2022.2049839

Bjørgen, K & Moe, B (2021). Ansattes vurdering av barns trivsel i barnehagen. Tidsskriftet Barn. Nr. 1. 2021: 55-68 ISSN 2535-5449. DOI: 10.5324/barn.v39i1.3404

 Melis C, Wold P-A, Billing AM, Bjørgen K, Moe B. (2020) Kindergarten Children’s Perception about the Ecological Roles of Living Organisms. Sustainability. 12 (22):9565. https://doi.org/10.3390/su12229565

 Melis C, Wold, P-A, Bjørgen, K & Moe, B. (2020). Norwegian Kindergarten Children's Knowledge about the Environmental Component of Sustainable Development. Sustainability 12(19):8037. DOI: 10.3390/su12198037

 Kwi-Ok Nah, K. Bjørgen, Y. M. Go & Y. E. Yoo (2020) A comparative study of ECEC practitioners’ perceptions of children’s well-being and their roles in South Korea and Norway. European Early Childhood Education Research Journal, 28:6, 847-863, DOI:10.1080/1350293X.2020.1836585

 Bjørgen, K (2016). Children's Well-being and Involvement in Physically Active Outdoors Play in a Norwegian Kindergarten: Playful Sharing of Physical Experiences. Child Care in Practice. http://www.tandfonline.com/loi/cccp20. Published online: 04 Sep 2015. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13575279.2015.1051512

Bjørgen, K (2016). Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3–5 years olds in kindergarten. Springerplus. 2016; 5(1): 950. Published online 2016 Jun 30. doi:10.1186/s40064-016-2565-yhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4929114/

Bjørgen, K & Svendsen, B (2015). Kindergarten practitioners’ experience of promoting children’s involvement in and enjoyment of physically active play: Does the contagion of physical energy affect physically active play? Contemporary Issues in Early Childhood. Vol 16, Issue 3, 2015.http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1463949115600025

Bjørgen, K (2012). Physical activity in kindergartens outdoor environments. 5 Years old childrens experiences of bodily and physical play outdoors. Nordic Kindergartenresearch 2012, vol 5 NO.2 (6) S.1-15

Bjørgen, K (2009). Women's education levels and its impact on their attitudes towards children's health development Published in: Early Child Development and Care 10 November 2009 

Bjørgen, K (2015). Frem barns bevegelsesglede I barnehagen. I barnehagefolk nr.1/2015. Februar2015.Barnehageforum.n

Bjørgen, K (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom. 5 åringers erfaringer med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Nordisk Barnehageforskning 2012, vol 5 NO.2 (6) S.1-15

Bjørgen, K (2009).  Women's education levels and its impact on their attitudes towards children's health development Published in: Early Child Development and Care First Published on: 10 November 2009

Bjørgen, K (2009). 5 åringer om mat, måltid og medvirkning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Artikkel antatt og publisert i utgave 1/09

Bjørgen, K (2008). Barnehagen som arena for helsefremmende arbeid. Foresattes og personalets oppfatninger om barn og helse. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Bjørgen, K., & Traasdahl, E. (2008). Intervju av 5-åringer i gruppe som forskningsmetode. I T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, G. Løkken, N. Naastad, & F. Rønning (red.), FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning (s. 55-64). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Bjørgen, K. (2006). ”Uteliv og fysisk aktivitet i barnehagen” i tidsskrift ”barnehagefolk” nr 2/2006.

Bjørgen, K. (2006). ”Aktivitetsnivå og uteliv i barnehagen” publisert i tidsskrift for barnehagefolk ”barnehagen” nr 6/2006.

Bjørgen, K (2006).  «den norske matpakke – tradisjonen - på prøve?» publisert i tidsskrift for barnehagefolk ”barnehagen” Utgitt februar 2006. nr 2/2006

Bjørgen, K (2001). Artikkel i Spesialpedagogikk 4/01; synshemmede barn og deltakelse i kroppsøving og fysisk aktivitet i fritiden.

Bok:

Bjørgen, K. & Lysklett, O.B. (2022). Gøy på ski. Utvikling av barns skiferdigheter. Gyldendal Akademisk (i trykk i mai 2022, publisert 01.08.2022)

Bjørgen, K (2021). Kap.10; Bevegelseslek i barnehagen «Magesug og mageplask». I boka «Den fire Lekens Vilkår» red; Cecilie D. Fodstad, Glaser og Sæther. Universitetsforlaget 2021

 Bjørgen, K (2018). Kap.19; Bevegelsesglede – i et barnehageperspektiv. Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 2. utgave. Vibeke Glaser (red.), Kari Hoås Moen (red.), Sissel Mørreaunet (red.), Frode Søbstad (red.). Universitetsforlaget.

 Berg, A og Bjørgen, K (2018). Kap.4; Småbarns språklæring i utelek. Veier til språk i barnehagen. Sonja Kibsgaard (red). Universitetsforlaget.

2018:Bjørgen, K (2017). Tilrettelegging av bevegelsesglede i barnehagen. Praksisboka.

2017:Bjørgen, K (2017). Bevegelsesglede – i et barnehageperspektiv. I boka Barnehagens Grunnsteiner.

2017:Berg, A og Bjørgen, K (2017). Veier til språkutvikling

2009/10: To bokkapitler i boka; Kroppslighet i barnehagen (Sandseter, Hagen, Moser red.). kap 16; praktisk planlegging og tilrettelegging i bevegelseslek i barnehagen. Og kap.20; barns bevegelseslek i snø og is.