Facebook
Gå til innholdet
Lukk
nettverksmøte

13 Nettverk for førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika

Arve Gunnestad, dosent i spesialpedagogikk ved DMMH, har et mangeårig engasjement i ulike prosjekter i det sørlige Afrika, særlig i forhold til oppstart og faglig veiledning av førskolelærerutdanninger i flere land. 
Av Arve Gunnestad.

Ut fra dette arbeidet ble det nettverket som beskrives nedenfor, dannet. DMMHs Afrika-nettverk har hatt ringvirkninger både i Afrika og i Norge: faglige konferanser med deltakelse fra seks land i regionen, nasjonale konferanser i det enkelte land, forskningssamarbeid på tvers av land, personal- og studentutveksling og studenter fra Afrika som har tatt mastergrad i spesialpedagogikk ved DMMH. Arbeidet har bidratt til økt internasjonalt fokus i fagmiljøet på DMMH. 

Nettverk for førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika. Competence Building Networks for Early Childhood Education in East and Southern Africa (CBN) 

gunnestad barn

Dronning Mauds Minnes høgskoles arbeid med etablering og støtte til barnehagelærerutdanning i Afrika startet i 1999 som et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskolen og barnehagelærerutdanninger i Zambia, Namibia og Swaziland. Nettverket har hatt en spennende utvikling fra et samarbeid med tre utdanninger i tre land til 10 utdanninger i seks land i Afrika sør for Sahara (Gunnestad, 2002).
 

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette omfattende arbeidet var at jeg hadde ledet en førskolelærerutdanning i Zambia i to år (1987-89). Dette var en utdanning særlig for flyktninger fra apartheidregimet i Sør-Afrika og Namibia. Jeg var da ansatt av Kirkens Nødhjelp. I 1992 fikk Dronning Mauds Minne høgskole besøk av en representant fra Namibia, som da var blitt fri fra Sør-Afrika, og som trengte hjelp til å starte sin første førskolelærerutdanning for alle folkegrupper. Jeg opplevde da at jeg etter to år i Zambia gjerne ville være med å bidra til dette.

Jeg utviklet en læreplan for en toårig deltidsutdanning i samarbeid med lokale medarbeidere, og fikk være med som konsulent for denne utdanningen i tre år fra 1993-1995. Arbeidet bygde på en samarbeidsavtale mellom Council of Churches i Namibia, Kirkens Nødhjelp og Dronning Mauds Minne. 

I 1995 fikk jeg en ny utfordring, en forespørsel om å hjelpe til med å etablere en førskolelærerutdanning i Swaziland, et lite kongedømme i det sørlige Afrika. Landet hadde et økende antall barnehager, men svært få lærere med utdanning. Jeg utviklet en fagplan for lærere som alt arbeidet i barnehager, bygd på erfaringen fra Zambia og Namibia. Planen la opp til intensive undervisningsperioder i feriene og en lang dag per uke. På den måten kunne førskolelærerne beholde sine jobber og sin inntekt samtidig som de lærte å praktiserte sin kunnskap fortløpende i barnehagene. En demonstrasjonsbarnehage ble startet samtidig. 

Da jeg reiste hjem fra Swaziland i 1997 etter å ha ledet arbeidet det første året, så jeg behovet for videre utvikling av barnehagepedagogikken i landet. Jeg hadde funnet gode fagfolk som timelærere i mange fag fra lærerskoler, undervisningsdepartementet og andre, men svært få av dem hadde barnehagefaglig bakgrunn. Som pedagog følte jeg behov for å få med meg fagspesialister fra flere fag for å utvikle barnehagepedagogisk tenkning i ulike fag som musikk, drama, forming, naturfag etc.  

Dette var imidlertid også et behov i de andre landene jeg hadde arbeidet i. Da kom tanken om å danne et nettverk for førskolelærerutdanning i det sørlige Afrika (Gunnestad, 2002). 

Nettverk for førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det sørlige Afrika. 


Det første nettverksmøtet ble avholdt i Swaziland 1999 med representanter fra utdanningene i Zambia, Namibia og Swaziland (Gunnestad 1999). Her deltok representanter fra fagene pedagogikk, musikk, naturfag, drama og forming fra DMMH sammen med fagfolk fra de afrikanske utdanningene. Tema for den første konferansen var «A Holistic and Creative Approach to Preschool Education for the Coming Century».

Før selve konferansen fikk deltakerne litt innblikk i Swaziland og Swazi kultur gjennom besøk i noen barnehager, en villdyrspark, en kulturell landsby og en gudstjeneste. En slik enkel kulturell innføring har blitt fulgt opp i påfølgende konferanser i de andre landene. Det er viktig å bli litt kjent med landet og kulturen i de ulike landene.

Nettverket kom i stand gjennom en samarbeidsavtale mellom Dronning Mauds Minne Høgskole og PYM (Pinsemenighetenes Ytre Misjon), som administrerte nettverksstøtten fra NORAD. Avtalen fungerte slik at DMMH samlet inn 10 % av budsjettet, og NORAD bidro med resten. Norad-støtten var avhengig av at DMMH stilte med sin egenandel. 

Flere land blir med


Nettverkskonferansen i Swaziland ble svært inspirerende, og Mindolo Ecumenical Foundation i Zambia inviterte til konferansen året etter. Hit kom også et par representanter som ønsket å starte en førskolelærerutdanning Korogwe, Tanzania. De ble opptatt som medlemmer i nettverket, og startet etter hvert Rock Memorial Early Education Teacher Training.

Året etter ble nettverkskonferansen invitert til Namibia (Gunnestad 2001). I forkant av konferansen hadde jeg fått kontakt med en utdanning for en urbefolkningsgruppe – Sanfolket i Botswana. Dette var et svært interessant og viktig arbeid, og de ble invitert til å være med på konferansen i Namibia, og ba om å få være med videre i nettverket. Senere har også nystartede utdanninger i Kenya og Mosambik kommet med. 

Personalutveksling


Det var stor interesse for at fagfolk fra ulike fag fra Dronning Mauds Minne Høgskole kom til ulike land i nettverket for seminarer og fagutvikling. Etter hvert kom også ønsket fra våre partnere om å besøke Norge og DMMH og se hvordan vi drev utdanning og barnehager i Norge. Deretter kom ideen om at lærere fra ulike land i Afrika kunne besøke hverandre, delta på seminarer og dele erfaringer. Personalutvekslingene nord-sør, sør-nord og sør-sør har vært en viktig del av nettverksarbeidet, og har ført til øyneåpnende erfaringer for mange.

Barnehager og barnehagelærerutdanninger er ulike og kan drives på ulike måter ut fra ulike betingelser når det gjelder kultur, natur, økonomi og ulike rammefaktorer. Førskolelærerutdanning er en profesjonsutdanning i vekst både i noen afrikanske land og i Norge. 

Studentutveksling


Nettverket har gitt studenter fra DMMH mulighet til å ta en praksisperiode i barnehager i flere afrikanske land. Det å arbeide gjennom en lengre periode og bli kjent med barn og ansatte i barnehager har gitt studentene viktig kunnskap om barn, utvikling, kultur og læring. Det har gitt vennskap og sterke personlige opplevelser, og har vært et svært populært tilbud (Sjøvik, 2002). Etter hvert kom også ønsket om at afrikanske studenter skulle få utveksling til norske barnehager. Vi har fått svært positive rapporter om hva det har betydd for studenter fra både Norge og Afrika å få oppleve arbeidsmåten i hverandres barnehager. 

Nasjonale konferanser og seminarer


Fra 2010 gikk nettverket over til å arrangere internasjonale konferanser for hele nettverket annet hvert år. Året mellom de internasjonale konferansene har medlemmene arrangert nasjonale konferanser eller noen ganger felles konferanser mellom naboland. Tanken her er at ideer og erfaringer fra nettverkskonferansene skulle få et sterkere nedslag i det enkelte land gjennom at medlemsorganisasjonene inviterte andre barnerelaterte organisasjoner til de nasjonale konferanser, og at man på sikt også skulle få utviklet nasjonale nettverk i de enkelte landene.

I 2010 gikk jeg av som leder for nettverket, og Stella Nguluka fra Botswana ble valgt inn som et ledd i å styrke det afrikanske eierskapet til nettverket. Jeg fortsatte som nestleder frem til 2015. Nettverket skiftet navn til «Competence Building Networks for Early Childhood Education for East and Southern Africa» ut fra at vi nå vil være et nettverk av nettverk. 

Forskningssamarbeid


Nettverket har hatt som en av sine målsettinger å fremme forskning som et ledd i å utvikle kunnskap relatert til afrikansk kultur og levemåte. Forskere fra DMMH har deltatt i utviklingen av lokal forskerkompetanse. Det har gitt muligheter for interessante samarbeidsprosjekter og utvikling av ny kunnskap som er relevant både i det sørlige Afrika og i Norge (Gunnestad & Thwala 2011; Gunnestad, Mørreaunet & Onyango, 2015; Gunnestad, 2010; Larsen, 2008; Larsen, 2014).  

Andre aktiviteter


Nettverket har generert en mengde aktiviteter både direkte og indirekte. DMMH har fått to kvotestudenter med tanke på å oppgradere våre partnere i nettverket. Hittil har fem studenter fra ulike afrikanske land tatt en mastergrad ved DMMH (Tsabedze, 2005; Onyango, 2014). Enkelte av skolene har gjennom en samarbeidsavtale med DMMH fått anerkjennelse av departementet i sitt hjemland. DMMH har i perioder bidratt i eksamensarbeidet.

Høsten 2011 var jeg engasjert for å starte opp en ny førskolelærerutdanning i Maputo, Mosambik. Dette var den første regulære førskolelærerutdanningen i landet. Utdanningen i Maputo har et godt samarbeid med Universidade Pedagogica som er et av de ledende universiteter i landet. Dette universitetet har også søkt om og blitt innlemmet i nettverket.

Høsten 2012 ble nettverket bedt om å hjelpe til med å utvikle en mastergrad i førskolepedagogikk med vekt på spesialpedagogikk sammen med Sebastian Kolowa Memorial University (SEKOMU) i Lushoto i Tanzania. Morten Sæther og Arve Gunnestad fra DMMH deltok i dette arbeidet sammen med Ester Ambetsa, Kenya og stab fra SEKOMU. Utdanningen ventes å starte opp i 2016. 

Nettverket har bidratt til en sterk utvikling av førskolefeltet gjennom støtte til faglig utvikling av nye utdanninger i flere land. Ulike faglærere fra DMMH har bidratt til faglig utvikling innenfor sine fagområder (Buaas, 2005; Hagen, 2008; Larsen, 2004; Nakken & Svinsholt, 2012; Sæther, 2008; Hagen, Olaussen, & Sæther, 2009; Sjøvik, 2007; Marion med flere, 2012), og dette har også bidratt til et sterkere internasjonalt preg på undervisning og forskningsarbeid ved Dronning Mauds Minne Høgskole. 

References


Gunnestad, A., Mørreaunet, S. & Onyango, S. (2015). An international perspective on value learning in the kindergarten - exemplified by the value of forgiveness. In: Early Child Education and Care, March 2015. Routledge, Taylor and Francis Group.
Gunnestad, A. & Thwala, S. (2011). Resilience and religion in children and youth in Southern Africa. In: International Journal of Children’s Spirituality, vol.16, no.2, May 2011.
Gunnestad, A. (2010). International perspectives on child abuse and resilience. Nordic Studies in Eduction, no 1, 2010. Oslo: Universitetsforlaget.
Buaas, E. H. (2005). Art in preschool. Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education, 2005.
Gunnestad, A. (2002). Førskolepedagogikk og barnehageutvikling i det sørlige Afrika. Trondheim: Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning.
Hagen, T. L., Olaussen, I. O., & Sæther, M. (2009). Storytelling in the outdoor environment. Gantsi: Bokamoso Early Childhood Training.
Hagen, T. L. (2008). Collaboration in practice. Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education : Bokamoso Early Childhood Training.
Larsen, A.-M. (2004). "Kwesuka sukela" : once upon a time : how to use play drama and theatre in storytelling. Trondheim: Queen Maud's College. College of Early Childhood Education.
Larsen, A.-M. (2008). Where the journeys meet : a comparative study of two minority groups: the San people of Botswana anr the travellers in Norway. Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education : Bokamoso Early Childhood Training.
Larsen, A.-M. (2014). What makes you feel happy? : a project about happiness in kindergartens in Botswana, Norway, Swaziland and Sweden. Ghanzi: Bokamoso Educational Trust.
Marion, A. S. v. (2012). "Spare the rod and spoil the child...?" : the extent and effect of violent punishment of children through the perspectives of the UN Convention on the Rights of the Child. Gantsi: Bokamoso Early Childhood Training.
Nakken, A., & Svinsholt, B. (2012). The importance of creativity in arts and mathematics : an approach to creative use of nature's materials. Gantsi: Bokamoso Early Childhood Training.
Nguluka, S., & Gunnestad, A. (2011). Baseline study on why children drop out and how to keep them in school in the Gantsi district. Gaborone: Impression House.
Onuango, S. O. (2014). Challenges facing the implementation of inclusive education policy in primary schools and how these challenges can be addressed in Rarieda sub-county, Kenya. Trondheim: S.O. Onyango.
Sjøvik, P. (2002). DMMH-studenter på fjernpraksis i det sørlige Afrika. In A. Gunnestad (Ed.), Førskolepedagogikk og barnehageutvikling i det sørlige Afrika (pp. 32-42). Trondheim: Dronning Mauds Minne.
Sjøvik, P. (2007). Quality relating to inclusive practice for children with special needs. Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education : Bokamoso Early Childhood Training.
Sæther, M. (2008). Quality development through projects in music, drama and art between college and preschools. Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education : Bokamoso Early Childhood Training.
Tsabedze, W. D. (2005). Child sexual abuse : teachers dealing with sexual abuse in Swaziland : a resilience approach. Trondheim: W.D. Tsabedze.