Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskningsmetodikk

Både intervju og spørreundersøkelser
Både intervju og spørreundersøkelser 

Metodisk har prosjektet kombinert survey og ex post facto forskning, med både kvalitative og kvantitative metoder.  Utvalget for gjennomføring av kvalitative intervju og spørreskjema har vært et stratifisert og/eller randomisert utvalg av styrere i både private og offentlige barnehager og barnehageeiere fra noen utvalgte fylker i landet.

Dernest har et utvalg barnehagepolitiske tekster og årsplaner i barnehager blitt analysert i forhold til perspektivet ”ledelse for læring i barnehagen”.

Endelig har siste fase vært et aksjonsforskningsprosjekt i fire barnehager med sikte på å utvikle en ny ledelsespraksis, der man gjennom pedagogisk ledelse støtter barnehagene som lærende organisasjoner, og ser dette i lys av perspektivet ledelse for læring.