Gå til innholdet

Tildeling av praksisplasser

Praksisplassene fordeles via praksiskontoret. Praksisplassene høgskolen benytter er knyttet til de barnehager der det er gjort avtale med barnehagens eier. Praksisbarnehagene er stort sett i Trondheim kommune. I tillegg har høgskolen noen avtaler med praksisbarnehager i Klæbu, Malvik, Melhus og Orkanger kommune. 

Dersom det ikke kan skaffes tilstrekkelig med praksisplasser innen disse kommunene, eller andre særskilte forholdt tilsier det, kan høgskolen gjøre avtaler med praksisbarnehager i andre kommuner. 

Studenter bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn: der de selv har jobbet, der de har egne barn eller der nære slektninger eller andre studenten har nær relasjon til, er tilsatt.

Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes.

Studenter i deltidsutdanningen kan få tildelt praksisplass ut fra geografiske forhold, så langt dette lar seg gjøre, uten at det går på bekostning av faglige og pedagogiske krav. Studenter som etter eget ønske får tildelt praksis utenfor sone Stor-Trondheim får ikke dekket sine reiseutgifter

Praksisplass på særskilt grunnlag

Det kan etter søknad innvilges praksisplass på særskilt grunnlag ut fra dokumentert tungtveiende behov for:
  • Studenter som er alene om omsorgen for barn i barnehage- eller barneskolealder.
  • Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. 

Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.

Praksisplass på særskilt grunnlag omfatter kun de barnehager som DMMH har ordinær avtale med. Forutsetningen for å få tildelt praksisplass utfra særskilt grunnlag, er at det er mulig å skaffe praksisplass etter studentens behov. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra praksisperiode til praksisperiode, og kan derfor påvirke mulighetene for tildeling av praksisplasser ut fra særskilte behov. Rett til praksisplass ut fra særskilte behov gir derfor ingen garanti for særplass. 

Høyskolen forbeholder seg retten til å utvise skjønn i særlige tilfeller. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest fem uker før praksisperioden starter. 

Vi gjør oppmerksom på at høgskolen ikke dekker reiseutgifter for studenter som etter søknad får praksisplass andre steder enn i Trondheim og i randkommunene til Trondheim.

Utsatt praksis

Bare unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget utsatt praksis. Søknad med begrunnelse og dokumentasjon må leveres praksiskontoret senest to uker før praksisperioden starter. 
Oppdatert