Gå til innholdet

Skikkethet

Vurdering av studentens skikkethet inngår som en del av utdanningene til barnehagelærer og spesialpedagog.
Dette gjelder også en rekke andre utdanninger innen barnehage, skole, helse og omsorg jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Skikkethetsbrosjyre Skjema for tvilsmelding i skikkethetssaker

Løpende skikkethetsvurdering

Alle studenter skal vurderes om de er skikket til yrkene som barnehagelærer og/eller spesialpedagog i løpet av utdanningen.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studietiden.

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner når en tvilsmelding blir levert og vurdert av institusjonsansvarlig.

Studenten har rett på skriftlig varsel om at det foreligger tvil om vedkommendes skikkethet, og blir innkalt til en vurderingssamtale. Du kan lese mer i prosedyre for særskilt skikkethetsvurdering.

Dersom studenten ønsker å engasjere advokat etter at saken er fremmet for skikkethetsnemnda vil høgskolen dekke utgiftene.

Forskriften lister opp en rekke vurderingskriterier som ligger til grunn for skikkethetsvurderingen.

Tvilsmelding

Tvilsmelding om skikkethet kan komme fra forskjellige kilder f.eks. faglærere, praksislærere, studenter eller administrativt personale. Hvis det er vanskelig å skrive tvilsmelding, oppfordres studenter til å ta kontakt med klassestyrer eller praksisansvarlig.

Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til prorektor for barnehagelærerutdanning. Tvilsmeldingen må skrives ut, dateres og signeres, og skal sendes i posten eller leveres i lukket konvolutt i ekspedisjonen ved DMMH. Tvilsmeldinger skal aldri sendes på e-post.

Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger og skikkethetssaker er underlagt taushetsplikt.

Skikkethetsnemd

I forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning står det at styret ved institusjonen selv skal oppnevne skikkethetsnemd (§7).

Skikkethetsnemda ved DMMH ledes av rektor, og består i tillegg av en ekstern representant med juridisk embetseksamen, to representanter fra praksisfeltet, to faglærere og to representanter fra studentene. På bakgrunn av skikkethetsnemdas innstilling fatter styret for DMMH vedtak om studentens skikkethet.