Gå til innholdet
Lukk

Barnekultur og kunstpedagogikk

Forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk er et tverrfaglig, tverrestetisk forum for forskere som er opptatt av barnekulturens, kunstens og kunstpedagogikkens plass og rolle i barns lek, læring og danning. 
Blogg: Barn møter kunst
Forskergruppens deltakere kommer fra musikk, drama, kunst og håndverk (forming), norsk, matematikk og pedagogikk. Nedslagsfeltet for forskergruppen er barnehage, grunnskole og kulturskole samt andre kulturelle og kunstpedagogiske arenaer for barn. Gruppen ledes av Marit Holm Hopperstad.

Fokus  

Forskergruppens medlemmer er samlet om en felles interesse for kunst og kultur som en levende og integrert del av barns liv på barnehagen, skolen og på fritiden. Gruppen er blant annet opptatt av spørsmål og problemstillinger knyttet til dimensjonene kultur for, av og med barn og mulige relasjoner og spenninger mellom disse, barns møter med kunstneriske uttrykk og prosesser på kunstens arena, kunstpedagogiske prosesser og uttrykk i barnehage/skole og forholdet mellom lek og kunst/kunst og pedagogikk/kunstner og pedagog. Undring, meningsskaping, dialog, tekst, multimodalitet og danning er samlende begrep for gruppen.

Deltakere

Aktuelle  prosjekter

  • Barn møter kunst Ansvarlig: Marit Holm Hopperstad
  • LYDHØR Ansvarlig: Lise Hovik
  • Kommunikativ musikalitet i interaksjoner med de yngste barna i barnehagen. Ph.-d.-prosjekt. Ansvarlig: Stipendiat Ingrid Bjørkøy

Avhandlinger

  • Amundsen, H. M. (2018). Barns undring gjennom fortolkning og levd kropp. Hermeneutiske og fenomenologiske hendelser i barnehagen. Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.   https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2562478
  • Olaussen, I. O. (2018). Kiasmefortellinger. Fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv. Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.