Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnekultur og kunstpedagogikk

Forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk er et tverrfaglig, tverrestetisk forum for alle som er opptatt av barnekulturens, kunstens og kunstpedagogikkens plass og rolle i barns lek, læring og danning. Blogg: barnekultur og kunstpedagogikk
Blogg: Barn møter kunst
Forskergruppens deltakere kommer fra fagene musikk, drama, kunst og håndverk (forming), norsk, matematikk og pedagogikk ved DMMH. Nedslagsfeltet for forskergruppen er barnehage, grunnskole og kulturskole samt andre kulturelle og kunstpedagogiske arenaer for barn. Gruppen ledes av professor Marit Holm Hopperstad.

Fokus  

Forskergruppens medlemmer er samlet om en felles interesse for kunst og kultur som en levende og integrert del av barns liv i barnehagen, skolen og på fritiden. Gruppen er blant annet opptatt av spørsmål og problemstillinger knyttet til dimensjonene kultur for, av og med barn og mulige relasjoner og spenninger mellom disse, barns møter med kunstneriske uttrykk og prosesser på kunstens arena, kunstpedagogiske prosesser og uttrykk i barnehage/skole og forholdet mellom lek og kunst/kunst og pedagogikk/kunstner og pedagog.

Danning, lek, undring, meningsskaping, dialog, tekst, multimodalitet er eksempler på samlende begreper for gruppen. I forskergruppen brukes det mange ulike forskningsmetoder og teoretiske perspektiver, det forskes på ulike arenaer og benyttes et mangfold av publiserings- og formidlingsformer for å dele kunnskap og erfaringer innen barnekultur og kunstpedagogikk. 

Medlemmenes publikasjoner er registrert i Cristin og eventuelt også oppført på den enkeltes profil. 

Deltakere

Professor Marit Holm Hopperstad er gruppens kontaktperson.

Aktuelle  prosjekter

Avsluttede prosjekter

  • Barnehagebarns kunstmøter på museum. Barn møter kunst Ansvarlig: Marit Holm Hopperstad

Avhandlinger

  • Amundsen, H. M. (2018). Barns undring gjennom fortolkning og levd kropp. Hermeneutiske og fenomenologiske hendelser i barnehagen. Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.   https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2562478
  • Olaussen, I. O. (2018). Kiasmefortellinger. Fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv. Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.
  • Bjørkøy, I. (2020). Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis (Doktoravhandling). NTNU, Trondheim. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931