Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Doktorgrader ved DMMH

DMMH har pr. i dag ikke et eget doktorgradsprogram. Det arbeides med å tilby en ph.d.-utdanning på sikt.
Våre stipendiater er tilknyttet doktorgradsprogram ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Vi har tre stipendiater finansiert av KD og en stipendiat finansiert med institusjonens egne midler.

Pågående PhD-prosjekter

 
Hanssen, Sine Bjerregard (pedagogikk) sbh@dmmh.no
"God barnehageledelse – Hva og hvordan?" 
Barnehagelederes perspektiver på utvikling av lederskap.

Nguyen, Thomas (musikk) tng@dmmh.no
Barnehagelærerens musikalske motivasjon

Paulsrud, Pia (pedagogikk) ppa@dmmh.no
Kvalitet i barnehagen fra barnas perspektiv. En studie av barnehagelæreres vurdering av barns trivsel i barnehagen

Rimul, Johanne (pedagogikk) jri@dmmh.no
Barns medialiserte barndom – en studie av barns (re)produserte mediekultur i barnehagen.

Storli, Lise (fysisk aktivitet og helse) lst@dmmh.no
Motor behavior in virtual risk management

Strømsøe, Guro (drama) gst@dmmh.no
Barns isolering av klimaks i lek

Vaags, Agnete (pedagogikk) ava@dmmh.no
Organisering av spesialpedagogisk hjelp til barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser i et inkluderingsperspektiv.

Wiseth, Hanne (drama) hwi@dmmh.no (i permisjon)
Levende fantasiunivers – Egenskapt teater som metodisk inngang i kunstpedagogiske prosesser i barnehagen

van der Zwart-Langner, Jana  (pedagogikk) jvdz@dmmh.no
Tverrprofesjonelt samarbeid i tidlig intervensjon for barn med særlige språk, tale og kommunikasjonsbehov i barnehagen

Gjennomførte doktorgrader (PhD) av DMMH-ansatte på disputastidspunktet siden 2010


Nergård, Beate (matematikk) 
Bruk av realfag og matematiske begrep i en barnehage», med problemstillingen «På hvilken måte lærer og kommuniserer barn realfaglige og matematiske begrep». 

Sando, Ole Johan (fysisk aktivitet og helse) ojs@dmmh.no
Barnehagens fysiske miljø – Hvordan kan det fysiske miljøet i barnehagen bidra til barns trivsel og fysiske aktivitetsnivå?

Vik, Essahli Nassira (pedagogikk)
Språkkartlegging og inkludering av flerspråklige barn i barnehagen. (2021)

Bjørkøy, Ingrid (pedagogikk) ibj@dmmh.no 
Kommunikativ musikalitet i interaksjoner med de yngste barna i barnehagen. (2020)

Nergaard, Kari (pedagogikk) kne@dmmh.no
Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk- fenomenologisk studie. (2020)

Olaussen, Ingvild Olsen (drama) ioo@dmmh.no
Kiasmefortellinger - fortelleruttrykk av og for de yngste barna i barnehagen i et kunstnerisk, utforskende, multimodalt perspektiv. (2018)

Amundsen, Hilde (pedagogikk) hma@dmmh.no
Hermeneutiske hendelser i barnehagen – undring gjennom fortolkning og levd kropp. (2018)

Bergsland, Mirjam Dahl (pedagogikk) mdb@dmmh.no
Den flerkulturelle barnehagen - en barnehage for alle? (2018)

Bjørgen, Kathrine  (fysisk aktivitet og helse) kbj@dmmh.no
Bevegelsesglede i barnehagens uterom. (2017)
 
Nygård, Mette (pedagogikk)
Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger (2017)

Hovik, Lise (drama) lho@dmmh.no
«De røde skoene» - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. (2014)

Letnes, Mari-Ann  (kunst og håndverk) (mal@dmmh.no)
Barnehagens meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (2014)

Moe, Merete (pedagogikk) mmo@dmmh.no
Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass – med mennesker som tør å sette seg selv på spill (2014)

Sando, Svein (religion, livssyn og etikk) ses@dmmh.no
Barn, IKT og dannelse. En studie i digital etisk dannelse med norske barnehager som case (2014)

Åmot, Ingvild (pedagogikk) iaa@dmmh.no
Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (2014)

Sandseter, Ellen Beate Hanse  (fysisk aktivitet og helse) ebs@dmmh.no
Scaryfunny. A Qualitative Study of Risky Play Among Preschool Children (2010)