Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Forskergruppen har et stort spenn av forskningsområder og –interesser. Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi. Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring og psykiske helse.
lenke til geminisenteret oppink

Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekter.  Forskningsprosjektene er både praksis- og forskningsmessig forankret.

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og metodologier i prosjektene. Forskergruppa deltar i nasjonale, internasjonale og tverrfaglige samarbeid og nettverk.

Deltagere

Sobh Chaboun
Karianne Franck
Arve Gunnestad
Ingrid Lund
Else Johansen Lyngseth
Marit Pettersen
Frode Stenseng
Kari Strømsøe
Jana van der Zwart-Langner
Ingvild Åmot

Aktuelle og pågående prosjekter:

Barn i Midt-Norge: Validering og evaluering av ASEBA-instrumenter og Age-and-Stages Questionnarie. (Frode Stenseng)
Cross-cultural study of the conceptualization of time-A further step on the understanding of embodied cognition (Sobh Chaboun)

De utrolige årene: Evalueringsforskning basert på implementering av programmet i barnehager. (Frode Stenseng)
Fleksibel skolestart til beste for barn (Else Johansen Lyngseth)
Inclusion and exclusion in autism spectrum disorder ( (Frode Stenseng) og Sobh Chaboun)
Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage og nærmiljø (Ingvild Åmot)
International Perspectives on Basic Values in Early Childhood Education (Arve Gunnestad)
Kartlegging av barns språk i tidlig alder. (Else Johansen Lyngseth)
Kartlegging av pedagogiske konsepter i DMMHs og USNs partnerbarnehager (Karianne Franck)
Masterstudenter i spesialpedagogikk – veien videre. (Ingvild Åmot)
Moorings and disembeddedness (Sobh Chaboun)
Nettbasert kompetanseutvikling om barnehagemiljø (Ingvild Åmot)
Oppfølging av nystartet barnehagelærerutdanning i Addis Abeba, Etiopia (Arve Gunnestad)
Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt funksjonsevne (Marit Pettersen)
PeopleUknow-prosjektet: utviklings- og evalueringsforskning knyttet til et nytt digitalt verktøy for fremming av godt sosialt samspill i skolen. (Frode Stenseng)
Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer (Ingvild Åmot)
SOMNOFY-prosjektet: Forskning på barn og unges søvnvaner (Frode Stenseng)
Spesialpedagogisk dokumentasjon om barnehagebarn  (Karianne Franck)
Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barn- og unges utvikling i lys av dataspilling.  (Frode Stenseng)
Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barns psykiske helse i lys av inkludering/ekskludering (Frode Stenseng)
Tverrfaglig samarbeid i oppfølging av barn med språkvansker i Norge og Nederland (Frode Stenseng)

Nettverk:

Midtnorsk forskernettverk for spesialpedagogikk (Hele forskergruppa)
Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk (Ingvild Åmot og Else Johansen Lyngseth)
Overganger i skole og utdanning- educational transitions (Else Johansen Lyngseth)
Nordisk Mobbeforskningsnettverk (Ingrid Lund)
Nasjonalt forskningsnettverk for utdanningsrett (Ingrid Lund)
Forskningsnettverket for Unnvikende Personlighetsforstyrrelser (UPF)  (Ingrid Lund)
Culture for quality in higher education, A Nordic and University internal research project on quality culture (Ingrid Lund)
Tankesmia blikk for barn (Ingvild Åmot)

PhD

Interprofessional collaboration in ECEC focusing on young children with speech language and communication needs (Jana van der Zwart-Langner)

Ingvild Åmot
Professor Ingvild Åmot iam@dmmh.notlf: 73 80 52 28