Gå til innholdet

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi. Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring og psykiske helse.

Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekt, og i det, ansattes virke innen spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats, bl.a. med fokus spesialpedagog som profesjon, samt rekruttering til profesjonen. Videre er her tema som innlemmer aktuelle hjelpeinstanser, samt barn og foreldre/foresattes vurderinger og oppfatninger og erfaringer. Forskningsprosjekter har som sikte både å være praksis- og forskningsmessig forankret. 

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og ulike metodologier i prosjekt som er under arbeid eller i planlegging, dvs. ulike metoder innen det kvalitative metoderepertoaret, samt kvantitative metoder. Forskergruppa deltar i tverrfaglig internt og eksternt samarbeid.
 
Aktuelle pågående og planlagte prosjekt

 • Barnehagens speiling og synliggjøring av moderne familieformer (Monica Bjerklund)
 • Pionerene i utdanning av spesialpedagoger, en kvalitativ undersøkelse med bruk av livshistorie som metode (Berit Groven og Bodil Mørland) 
 • Overgang barnehage – skole for barn med funksjonsnedsettelse (Else Johansen Lyngseth og Berit Groven) 
 • Tilgivelse i barnehagen (Arve Gunnestad og Sissel Mørreaunet)
 • Tiltak for å øke kvaliteten i barn-voksen relasjoner i barnehagen – effekter over tid, og for hvem? Barn i Midt-Norge studien (Frode Stenseng).
 • Spilling/gaming i barnehagealder og tidlige skoleår – effekter på forutsetninger for læring? (Frode Stenseng).
 • Gjensidige påvirkninger mellom sosial inkludering/ekskludering og psykisk helse i tidlig barndom (Frode Stenseng).
 • Parents of children with disabilities in Swaziland – challenges and resources in a resilience perspective. Det er en undersøkelse blant foreldre om deres opplevelse av å være foreldre til barn med utviklingshemming. (S’lungile K. Thwala, Arve Gunnestad and Irene Dludlu) 
 • Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø. Et longitudinelt prosjekt i samarbeid med NTNU. Det arbeides med forskergrupper av barn som skal følges fra barnehage til skole og SFO (Ingvild Åmot, Borgunn Ytterhus) 
 • Leders rolle i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen (Berit Groven, Kari Hoås Moen, Per Tore Granrusten, Else Johansen Lyngseth, Bodil Mørland). 
 • Rekruttering av menn til utdanning som spesialpedagog. 
 • Phd.-prosjekt: Språkutvikling som sosialiseringsprosess med fokus på forebygging av språkvansker hos barn (Jana van der Zwart-Langer) Tematisk knyttet til språkutvikling og språkvansker hos barn. 
 
 

Frode Stenseng fst@dmmh.notlf: 73 56 83 13
Ingvild Åmot iam@dmmh.notlf: 73 80 52 28
Monica Bjerklund mbj@dmmh.notlf: 73 56 83 41