Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Forskergruppen har et stort spenn av forskningsområder og –interesser. Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi. Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring og psykiske helse.
lenke til geminisenteret oppink

Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekter.  Forskningsprosjektene er både praksis- og forskningsmessig forankret.

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og metodologier i prosjektene. Forskergruppa deltar i nasjonale, internasjonale og tverrfaglige samarbeid og nettverk.

Deltagere

Aktuelle og pågående prosjekter:

 • Barn i Midt-Norge: Validering og evaluering av ASEBA-instrumenter og Age-and-Stages Questionnarie. (Frode Stenseng)
 • Cross-cultural study of the conceptualization of time-A further step on the understanding of embodied cognition (Sobh Chaboun)
 • De utrolige årene: Evalueringsforskning basert på implementering av programmet i barnehager. (Frode Stenseng)
 • Fleksibel skolestart til beste for barn (Else Johansen Lyngseth)
 • Inclusion and exclusion in autism spectrum disorder ( (Frode Stenseng) og Sobh Chaboun)
 • Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage og nærmiljø (Ingvild Åmot)
 • International Perspectives on Basic Values in Early Childhood Education (Arve Gunnestad)
 • Kartlegging av barns språk i tidlig alder. (Else Johansen Lyngseth)
  Kartlegging av pedagogiske konsepter i DMMHs og USNs partnerbarnehager (Karianne Franck)
 • Masterstudenter i spesialpedagogikk – veien videre. (Ingvild Åmot)
 • Moorings and disembeddedness (Sobh Chaboun)
 • Nettbasert kompetanseutvikling om barnehagemiljø (Ingvild Åmot)
 • Oppfølging av nystartet barnehagelærerutdanning i Addis Abeba, Etiopia (Arve Gunnestad)
 • Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt funksjonsevne (Marit Pettersen)
 • PeopleUknow-prosjektet: utviklings- og evalueringsforskning knyttet til et nytt digitalt verktøy for fremming av godt sosialt samspill i skolen. (Frode Stenseng)
 • Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer (Ingvild Åmot)
 • SOMNOFY-prosjektet: Forskning på barn og unges søvnvaner (Frode Stenseng)
 • Spesialpedagogisk dokumentasjon om barnehagebarn  (Karianne Franck)
 • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barn- og unges utvikling i lys av dataspilling.  (Frode Stenseng)
 • Tidlig trygg i Trondheim: Delprosjekt som ser på barns psykiske helse i lys av inkludering/ekskludering (Frode Stenseng)
 • Tverrfaglig samarbeid i oppfølging av barn med språkvansker i Norge og Nederland (Frode Stenseng)

Nettverk:

PhD

Interprofessional collaboration in ECEC focusing on young children with speech language and communication needs (Jana van der Zwart-Langner)

 

Ingvild Åmot
Professor Ingvild Åmot iam@dmmh.notlf: 73 80 52 28