Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentmedvirkning

På denne nettsiden har vi samlet informasjon om hvordan du som student kan delta og ha påvirkningskraft på høgskolens kvalitetsarbeid og videreutvikling av høgskolens studietilbud. 
Studenter kan bidra på flere måter i høgskolens kvalitetsarbeid: 
  • Delta aktivt i læringsprosessene, melde seg som deltaker i referansegrupper og gi tilbakemeldinger i klassens time
  • Være tillitsvalgt for sitt studium, emne eller for sin klasse
  • Delta i studentdemokratiet
  • Være studentrepresentant og delta aktivt i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert
  • Delta aktivt i evalueringer av emner, bidra med innspill til forbedringer og være med på å utvikle høgskolens kvalitetskultur
  • Melde fra dersom du opplever forhold som forhindrer læring og faglig utvikling

Tabellen under viser rapporteringslinjene i høgskolens kvalitetssystem. Studenter deltar i alle råd og utvalg som er illustrert, og påvirker alle ledd av rapporteringslinjen gjennom besvarelser på undersøkelser, deltakelse i referansegrupper, ved å gi tilbakemeldinger til emneansvarlig, ved å delta i programråd eller ved tilbakemeldinger gjennom Si fra-portalen


hierarki-kvalitetssystem

Studentmedvirkning

Studentmedvirkning

Studenter er representert i en rekke av høgskolens råd og utvalg hvor saker om utdanningskvalitet blir behandlet og vedtatt. I tillegg til dette har hver klasse og hvert studium ved DMMH tillitsvalgte og studentforeninger hvor man kan ta opp saker som angår utdanningskvaliteten. Studenter deltar og medvirker i følgende råd og utvalg:  

Tilbakemeldinger til høgskolen

I løpet av din tid som student blir du med jevne mellomrom bedt om å delta i ulike evalueringer/undersøkelser som brukes for å analysere kvaliteten i våre utdanninger. Det er avgjørende at flest mulig deltar i disse for at man skal kunne få et representativt utvalg, og dermed bruke svarene fra undersøkelsene i videre kvalitetsarbeid. Kanaler hvor du som student kan gi høgskolen tilbakemelding på opplevd kvalitet i blant annet emner og studieprogram er følgende: 

Studentenes rettigheter og plikter

Både studentenes plikter og rettigheter er forankret i både nasjonale lover, mer spesifikke forskrifter og høgskolens egen forskrift og reglement. Som student signerer du hvert semester på at du har forstått hvilke lover, rettigheter og plikter som gjelder deg i ditt studieprogram ved DMMH. Disse dokumentene sier noe om hva høgskolen skal gi og tilby deg som student, men også om hva du som student plikter å sette deg inn i og gjøre for å opprettholde din status som student ved høgskolen. 

Resultater av kvalitetsarbeidet

For høgskolen er det viktig at studentene kan finne ut hva resultatene av evalueringer og undersøkelser har deltatt i har gitt av resultater. Enkelte ting kan man se direkte eller indirekte i rapporter og saksutredninger som er behandlet av ulike råd og utvalg på forskjellige nivå. Endringsprosesser tar tid, og man får ikke nødvendigvis alltid sett følgene av de innspillene man kommer med.

> Protokoller og årsrapporter fra Læringsmiljøutvalg (https://dmmh.no/for-studenter/pacampus/laringsmiljoutvalget-lmu)

> Årlig kvalitetsrapport (https://dmmh.no/om-dmmh/kvalitetssikringssystem/arsrapportfor-kvalitetsarbeidet)

> Insitusjonens årsrapport til KD (https://dbhdatalevering.nsd.no/dimp/download/144020)