Gå til innholdet

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

3 semester, deltid

Studiet skal kvalifisere styrere/assisterende styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Beskrivelse av studiet
Studiet skal kvalifisere styrere/assisterende styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet i rollen som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.

Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet.

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet. Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen.

Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos barnehagens styrer. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. 

DMMH er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med WSP Norge AS.

Det vil i løpet av studieperioden arrangeres en studietur som har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land. Tidligere kull har besøkt København og Dublin. Studieturen er også med på å gjøre studentene enda bedre kjent med hverandre.
Målgruppe

Styrere i barnehagen skal ha første prioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Assisterende styrere deltar i studiet på samme vilkår som styrere. Eier må legge til rette for at assisterende styrer må kunne arbeide med lederutviklingsprosesser på eget arbeidsted i studietiden. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Videre studier

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager kan innpasses i DMMHs mastergrad i barnehageledelse som erstatning for de to emnene Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) og Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.).

Ut over dette gir studiet mulighet for opptak til forskjellige andre masterprogram. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse institusjonene.

Jobbmuligheter

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.

Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke om finansiering via. UDIR. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning fra UDIR, vil du måtte registrere en søknad hos oss.

Du vil måtte dokumentere følgende:

  •  Kvalifiserte søkere må ha bestått bachelorstudium, barnehagelærerutdanning, eller annen utdanning som er godkjent for stilling som pedagogisk leder i barnehage
  •  Dokumentasjon på stilling som styrer/assisterende styrer må lastes opp. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

  • Du vil også måtte laste opp dokumentasjon fra UDIR om at din søknad er blitt godkjent.


Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Frist for opplasting av dokumentasjon er 26. mai.

Styrere/daglig leder skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Studiestart og samlingsuker
Samlingsdatoer for kull med opptak høst 2019:
Samling 1: 26.-28.august 2019
Samling 2: 7.-9.oktober 2019
Samling 3: 18.-19. november 2019
Samling 4: 13.-15.januar 2020
Samling 5: 24.-26.februar 2020
Studietur: Legges til vår 2020
Samling 6: 4.-5. mai 2020
Samling 7 og 8 blir høsten 2020, dato ikke lagt.

Samlingsdatoer for kull med opptak høst 2018:
Samling 7: 2.-4.september 2019
Samling 8: 14.-16.oktober 2019
Eksamen: 5.-6.desember 2019

Studietur
Studieturen har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land. Tidligere kull har besøkt København og Dublin. Studieturen er også med på å gjøre studentene enda bedre kjent med hverandre.

Spørsmål om studiet eller opptak?